Topp­lis­ta över nyt­ti­ga grönsaker

En tall­rik med spe­nat, broc­co­li och grö­na bö­nor – det är det nyt­ti­gas­te du kan äta. Här är ex­per­ter­nas lis­ta med de bäs­ta grön­sa­ker­na.

Göteborgs-Posten - - SIDAN 1 - LARS-ERIK GUSTAFS­SON 031-62 47 27 lars-erik.gustafs­son@gp.se

De fles­ta vill äta häl­so­samt. Det kryl­lar av di­e­ter, tips och råd. Nu ger sig Livs­me­dels­ver­ket in i le­ken med en topp­lis­ta över de tio nyt­ti­gas­te grön­sa­ker­na. Den grun­dar sig på tes­ter av de 40 mest po­pu­lä­ra.

De fles­ta vill äta häl­so­samt, man vad det in­ne­bär är säl­lan glas­klart. Det kryl­lar av di­e­ter, tips och råd och van­li­ga kon­su­men­ter har of­ta svårt att re­da ut be­grep­pen.

Nu ger sig stat­li­ga Livs­me­dels­ver­ket in i le­ken med en topp­lis­ta över de tio nyt­ti­gas­te grön­sa­ker­na. Den grun­dar sig på tes­ter av de 40 mest po­pu­lä­ra mat­va­ror­na av den­na typ.

– Vi har ana­ly­se­rat en mas­sa grönsaker och vi vill ge re­sul­ta­ten en form som är lät­till­gäng­lig, sä­ger Ve­ro­ni­ca Öhr­vik, nut­ri­tio­nist på Livs­me­dels­ver­ket.

MA­TEN HAR RAN­KATS ef­ter hur myc­ket den in­ne­hål­ler av åt­ta oli­ka äm­nen: A-, C- och K-vi­ta­min samt fo­lat (en sorts B-vi­ta­min), mi­ne­ra­ler­na järn, ka­li­um och mag­ne­sium samt fib­rer. Spe­na­ten kni­per guld­me­dal­jen – en por­tion på 50 gram ger fle­ra da­gars be­hov av K-vi­ta­min och upp till hal­va dags­do­sen av samt­li­ga grans­ka­de nä­rings­äm­nen ut­om fib­rer.

He­la lis­tan finns ovan. Den är kanske in­te helt över­ras­kan­de, men än­då in­tres­sant ef­tersom den är no­ga do­ku­men­te­rad och sam­man­ställd ut­an kom­mer­si­el­la in­tres­sen.

Man vin­ner en hel del på att kom­plet­te­ra sin van­li­ga rå­kost med

någ­ra in­slag från topp­lis­tan.

– RI­VEN MO­ROT OCH vit­kål top­pat med till ex­em­pel spe­nat, broc­co­li och bö­nor är en rik­tig häl­so­sal­lad. Fle­ra av in­gre­di­en­ser­na är dess­utom mil­jö­vän­li­ga, sä­ger Ve­ro­ni­ca Öhr­vik.

Ett an­nat för­slag är att blan­da to­mat och gur­ka med soc­ke­rär­ter, lin­ser och ba­byspe­nat.

Öhr­vik vill ock­så slå ett slag för kan­ta­rel­ler, även om de kom­mer först på plats 17 i rang­ord­ning­en. Det är näs­tan den en­da ve­ge­ta­ris­ka mat som in­ne­hål­ler D-vi­ta­min. An­nars finns den­na vi­ta­min mest i fet fisk samt till­satt i me­je­ri­va­ror.

– Kan­ta­rel­ler är även väl­digt bra när det gäl­ler ka­li­um och A-vi­ta­min, fram­hål­ler hon. RES­TEN AV GRöN­SA­KER­NA då? Plat­ser­na 11-20 på topp­lis­tan finns i fak­taru­tan

”Li­te dres­sing till sal­la­den är in­te nå­gon fa­ra men den ska in­te do­mi­ne­ra”

VE­RO­NI­CA ÖHR­VIK

här intill. Läng­re ned ham­nar bland an­nat mo­rot, au­ber­gi­ne, röd­kål, is­bergs­sal­lat samt röd och gul lök. Ex­akt hur den ned­re de­len av lis­tan ser ut vill Ve­ro­ni­ca Öhr­vik in­te be­rät­ta.

– Det känns tas­kigt. Al­la grönsaker är ju än­då bra mat och vi har in­te ana­ly­se­rat al­la sor­ter ut­an ba­ra ett ur­val, sä­ger hon. KLART ÄR DOCK att in­lag­da röd­be­tor ham­nar all­ra sist.

– Att de lig­ger i lag gör att vis­sa nä­rings­äm­nen la­kas ut. Hal­ter­na av ka­li­um och fo­lat mins­kar. Van­li­ga röd­be­tor kom­mer be­tyd­ligt hög­re. Till sist: vad ska man ha för till­be­hör till su­per­sal­la­den? Går det bra med en krä­mig dres­sing?

– Li­te dres­sing är in­te nå­gon fa­ra men den ska in­te do­mi­ne­ra, sva­rar Ve­ro­ni­ca Öhr­vik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.