GÖ­TE­BORGSK NOSTAL­GI I NY SE­RIE

Kristi­an We­del blog­gar om Gö­te­borg nu och då

Göteborgs-Posten - - SIDAN 1 - EB­BA MALM­STRÖM 031-62 45 71 eb­ba.malm­strom@gp.se

Först ut är myste­ri­et med kafé­et i Malmska va­len på Na­tur­hi­sto­ris­ka mu­se­et i Gö­te­borg – en gå­ta som han hop­pas få lä­sar­nas hjälp med lö­sa. Till­sam­mans med fo­to­graf Bengt Kjellin har han ta­git sig än­da in i val­fis­kens buk, vil­ket re­sul­te­rat i två fil­ma­de in­slag. Det förs­ta hit­tar du på gp.se i dag till­sam­mans med ett unikt bild­gal­le­ri på va­len.

Vad ska du mer be­rät­ta om i blog­gen?

– Vi har i många år märkt att det finns ett ökan­de in­tres­se för gö­te­borgskt nostal­gi­ma­te­ri­al – så­dant som i bland kal­las ”gö­te­bor­gi­a­na”. Näs­tan dag­li­gen bru­kar lä­sa­re hö­ra av sig till mig med frå­gor el­ler be­rät­tel­ser. Med den här blog­gen – Gö­te­borg nu och då – har vi änt­li­gen en per­fekt platt­form för det här ma­te­ri­a­let. Det är en väl­digt ro­lig sats­ning att job­ba med – fram­för allt ef­tersom vi kom­mer att an­vän­da al­la Göteborgs-Pos­tens pub­li­ce­rings­for­mer: gp.se, blogg, papperstid­ning, tv-in­slag.

Och vad mer än val­myste­ri­et?

– Jag har yt­ter­li­ga­re någ­ra myste­ri­er på la­ger, men jag vill in­te av­slö­ja för myc­ket i dag. Jag kom­mer ock­så att be­sö­ka någ­ra av ”Göteborgs hem­li­ga rum”. Det blir kort sagt en hel del ströv­tåg bå­de i histo­ri­en och i den verk­li­ga geo­gra­fin. Se­dan be­ror det för­stås i nå­gon mån på vad lä­sar­na har på la­ger och vill ve­ta mer om.

Vi har ju ock­så till­gång till Göteborgs-Pos­tens eg­na arkiv och tid­nings­lägg – 150 års lo­kal­sin­ne ...

Vad hop­pas du få från lä­sar­na?

– Min er­fa­ren­het sä­ger mig att det är helt omöj­ligt att gis­sa. Gö­te­bor­gar­nas kun­ska­per och in­tres­se är out­grund­ligt och fa­sci­ne­ran­de. När det gäl­ler kafémyste­ri­et vo­re för­stås dröm­men att änt­li­gen få se ett fo­to el­ler ett kvit­to ...

Bild: BENGT KJELLIN

I VA­LENS GAP. Hjälp oss med myste­ri­et – fanns det ett kafé i Malmska va­len? Se fil­men på www.gp.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.