”Gö­te­borg ska fort­sät­ta va­ra re­gi­o­nens till­växt­mo­tor och bli en än­nu bätt­re stad att le­va i”

Göteborgs-Posten - - SIDAN 1 -

AN­NE­LI HULT­HéN (S),

Gö­te­borg har ut­veck­lats starkt och 92 pro­cent av gö­te­bor­gar­na är nöj­da med sin stad. Med vårt bud­get­för­slag för 2015 vill vi fort­sät­ta på den ut­veck­ling­en och in­ve­ste­ra för att Gö­te­borg ska fort­sät­ta va­ra re­gi­o­nens till­växt­mo­tor och bli en än­nu bätt­re stad att le­va i, skri­ver An­ne­li Hult­hén (S).

När vi idag pre­sen­te­rar vårt för­slag till bud­get för Gö­te­borg stad 2015 står fram­ti­dens in­ve­ste­ring­ar i fo­kus. Trots en om­värld som präglas av mass­ar­bets­lös­het och pas­sivt bor­ger­ligt sty­re i bå­de Sve­ri­ge och EU, står sig Gö­te­borg starkt som re­gi­o­nens till­växt­mo­tor. Med 90 000 fler jobb se­dan år 2000, har Gö­te­borgs­re­gi­o­nen haft en star­ka­re till­växt på jobb­si­dan än bå­de Stock­holmsoch Mal­mö­re­gi­o­nen. Gö­te­borgs­re­gi­o­nen har un­der samma tids­pe­ri­od ock­så haft den kraf­ti­gas­te ök­ning­en i lö­ne­sum­man.

Be­folk­ning­en väx­er med två buss­las­ter i veckan. Men till­växt och ut­veck­ling är ingen­ting An­ne­li Hult­hén (S) kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de vi kan ta för gi­vet och sta­den står in­för kraf­tigt öka­de in­ve­ste­rings­be­hov. Om Gö­te­borg ska fort­sät­ta ut­gö­ra re­gi­o­nens till­växt­mo­tor krävs in­ve­ste­ring­ar. Det hand­lar om att in­ve­ste­ra i järn­väg, bro­ar, vägar och tunn­lar, så att re­gi­o­nens kon­kur­rens­kraft stärks yt­ter­li­ga­re. Det hand­lar om att in­ve­ste­ra i väl­fär­dens lo­ka­ler, att byg­ga ut och re­no­ve­ra sko­lor och äldre­bo­en­den så att vå­ra barn, unga och gam­la kan lä­ra och le­va i bra mil­jö­er. Det hand­lar om att fort­sät­ta mö­ta det glo­ba­la kli­mat­ho­tet med in­ve­ste­ring­ar som stär­ker vår kon­kur­rens­kraft och ska­par jobb.

ökar tak­ten

Un­der 2015 vill vi gö­ra in­ve­ste­ring­ar i Gö­te­borg på 3,6 mil­jar­der kro­nor. Det är en ök­ning i in­ve­ste­rings­tak­ten med ca 140 pro­cent i jäm­fö­rel­se med åren om­kring 2010. Det­ta med­för att ut­rym­met för and­ra sats­ning­ar un­der året är be­grän­sat. Vi vill in­ve­ste­ra för fram­ti­dens Gö­te­borg, men in­te på be­kost­nad av sta­dens eko­no­mis­ka håll­bar­het.

Vi läm­na­de 2013 bakom oss ut­an att ha

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.