Man skju­ten till döds i Ma­jor­na

Först hör­des skott­loss­ning. Se­dan hit­ta­des en man med­vets­lös i en trapp­upp­gång. Han för­des till sjuk­hus där han för­kla­ra­des död. Nu ut­reds det som mord.

Göteborgs-Posten - - SIDAN 1 - JAN HÖGLUND 031-62 42 29 jan.hoglund@gp.se

Po­li­sen fick larm från bo­en­de på Såg­ga­tan i Ma­jor­na strax ef­ter kloc­kan 21 i går kväll. En man låg med­vets­lös i en trap­pa. Man­nen av­led på Sahlgrensk­a och för­un­der­sök­ning­en ru­bri­ce­ras som mord al­ter­na­tivt dråp.

Po­li­sen fick larm från bo­en­de på Såg­ga­tan i Ma­jor­na strax ef­ter kloc­kan 21 i går kväll. En man låg med­vets­lös i en trapp­upp­gång. Han upp­gavs först va­ra all­var­ligt ska­dad och för­des med am­bu­lans till Sahlgrensk­a sjuk­hu­set.

Men en stund se­na­re sa­de po­li­sens pressta­les­man Pe­ter Ad­lers­son till GP:

– Man­nen har av­li­dit på sjuk­hu­set och för­un­der­sök­ning­en ru­bri­ce­ras om till mord al­ter­na­tivt dråp.

MAN­NEN ÄR FÖDD 1976 och po­li­sen tror att han bod­de i om­rå­det, även om Pe­ter Ad­lers­son in­te kun­de el­ler vil­le sä­ga ex­akt var.

Strax fö­re lar­met till po­li­sen hör­des dock skott­loss­ning på plat­sen. GP fick snart fle­ra tips om det­ta via mejl. Först kun­de po­li­sen in­te be­kräf­ta det­ta, men snart sa­de Pe­ter Ad­lers­son:

– Vitt­nen har hört skott­loss­ning och vi har hit­tat tom­hyl­sor i trapp­upp­gång­en.

Hur många skott som ha­de av­los­sats och hur många hyl­sor som po­li­sen på­träf­fat, var oklart.

Sam­ti­digt var om­stän­dig­he­ter­na kring hän­del­sen sent på kväl­len myc­ket okla­ra.

Po­li­sen ha­de fle­ra patrul­ler på plats för att hö­ra vitt­nen och knac­ka dörr i om­rå­det. Bi­lar ha­de stop­pats och brotts­plat­sen var av­spär­rad och un­der­sök­tes av kri­mi­nal­tek­ni­ker.

Den av­lid­ne man­nen är in­te helt okänd av po­li­sen, en­ligt Pe­ter Ad­lers­son som dock un­der­stry­ker:

– För när­va­ran­de finns inget som ty­der på att det­ta skul­le ha nå­got med ti­di­ga­re skott­loss­ning­ar i gäng­kon­flik­ten i Gö­te­borg att gö­ra.

Sent i går kväll ha­de fort­fa­ran­de ing­en miss­tänkt gri­pits.

Bild: FRIDA WIN­TER

MORDUT­RED­NING. Po­li­sen lar­ma­des till Såg­ga­tan där man­nen hit­ta­des skju­ten. Nu ut­reds hän­del­sen som ett mord.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.