Löfven vill öka an­ta­let LO-rös­ter

För­ra gång­en rös­ta­de ba­ra en tred­je­del av LO:s med­lem­mar i EU-va­let. Ste­fan Löfven tror att det kom­mer att bli fler nu. Ar­bets­vill­kor och jobb är hans hu­vud­te­man på valtur­nén.

Göteborgs-Posten - - SIDAN 1 -

I för­ra va­let till Eu­ro­pa­par­la­men­tet rös­ta­de ba­ra 35 pro­cent av LO:s med­lem­mar. På Volvos verk­stads­golv är S-le­da­ren Ste­fan Löfven på hem­ma­plan. Hit kom­mer han med ett bud­skap: Gå och rös­ta i EU-va­let.

På Volvos verk­stads­golv är S-le­da­ren Ste­fan Löfven på hem­ma­plan. Hit kom­mer han med ett bud­skap: Gå och rös­ta i EU-va­let.

I för­ra va­let till Eu­ro­pa­par­la­men­tet rös­ta­de ba­ra 35 pro­cent av LO:s med­lem­mar. Gun­nar Mag­nus­son job­bar med slut­ju­ste­ring av bi­lar­na. Han he­jar be­kant på sin gam­la ar­bets­kam­rat Ol­le Ludvigsson, som står på and­ra plats på Slis­tan i EU-va­let. Men han är osä­ker på om det är S han ska rös­ta på.

– Jag är EU-mot­stån­da­re. Det är för stort, sä­ger han me­dan Löfven och press­föl­jet drar vi­da­re längs bil­ba­nan.

– Det blir nog MP el­ler V. El­ler Ol­le, ho­nom kän­ner jag ju, sä­ger Gun­nar Mag­nus­son.

STE­FAN LöFVEN ÄR väl med­ve­ten om att S har pro­blem med mo­bi­li­se­ring­en, men har visst hopp om att fler ska rös­ta den här gång­en.

– In­te minst på grund av hur det fun­ge­rar på ar­bets­mark­na­den, sä­ger han.

Jobb och ar­bets­vill­kor är pro­fil­frå­gor för S bå­de i Eu­ro­pa­par­la­mentsva­let och här hem­ma i höst. Ste­fan Löfven tyc­ker in­te att EUva­let är så krång­ligt.

– Gör det in­te svå­ra­re än det är. Det du rös­tar på här, kan du rös­ta på där ne­re. S har samma vär­de­ring­ar där, sä­ger han.

Ef­ter Vol­vo­be­sök och snack med fac­ket kom­mer Ste­fan Löfven till GP där vi får en prat­stund.

Gång på gång läggs bud på en an­nan stor vik­tig ar­bets­plats i Gö­te­borgs­om­rå­det, Ast­ra Ze­neca. Om du ha­de va­rit Fredrik Re­in­feldt, vad ha­de du gjort an­norlun­da?

– Han har haft in­ställ­ning­en att nä­rings­li­vet är ett sär­in­tres­se. Jag har in­te den in­ställ­ning­en. Det här är ett ge­men­samt in­tres­se vi har. Där­för vill jag ha en stän­digt på­gåen­de di­a­log i ett in­no­va­tions­råd.

Ste­fan Löfven vill ha sam­ar­be­ten mel­lan näringsliv, ut­bild­ning, forsk­ning och po­li­tik, och in­te ba­ra när det är kris. Är det vad in­du­strin vill ha? – Det är en del av det. Un­der för­ra S-re­ge­ring­en fanns nå­got lik­nan­de, men nu gäl­ler det att blic­ka fram­åt. Hur vi ska sat­sa för att det ska bli rätt, vad för in­ve­ste­ring­ar be­hövs, vil­ken in­fra­struk­tur och ut­bild­ning. FöR­HAND­LING­AR OCH gränsövers­kridande råd är var­dags­mat för Ste­fan Löfven som själv kom­mer från fack­ligt håll. Men det finns en frå­ga där han in­te kom­pro­mis­sar: han kom­mer ald­rig att sam­ar­be­ta med SD.

I des­sa da­gar får han of­ta frå­gor om Fe­mi­nist­sikt ini­ti­a­tiv och Ste­fan Löfven sä­ger att han tyc­ker att det är bra att de fe­mi­nis­tis­ka frå­gor­na kom­mer upp. Hur lätt det skul­le va­ra att sam­ar­be­ta med Gud­run Schy­man vet han där­e­mot in­te.

– Det be­ror på vad de tyc­ker i and­ra frå­gor. Det är tyd­ligt i jäm­ställd­hets­frå­gan men jag vet in­te hur det ser ut i bo­stads­frå­gan, i kom­mu­ni­ka­tio­ner, i skat­ter. Som prin­cip har jag sagt att det en­da par­ti jag in­te tän­ker sam­ar­be­ta med i riks­da­gen är SD. I EN OPI­NI­ONS­UN­DER­SöK­NING LO gjor­de i mars var SD, med drygt 15 pro­cent, näst störs­ta par­ti för LO­med­lem­mar. Ste­fan Löfven hop­pas och tror att siff­ran går ned.

– De vill för­säm­ra an­ställ­nings­skyd­det och öka an­ta­let un­dan­tag. Jag tror att fler och fler in­ser att SD in­te är ett lön­ta­gar­par­ti, sä­ger han.

Bild: HENRiK BjÖRNSSON

VERK­STADS­GOL­VET. Gun­nar Mag­nus­son på Vol­vo­fa­bri­ken i Tors­lan­da får en prat­stund med EU-kan­di­da­ten Ol­le Ludvigsson och stats­mi­nis­ter­kan­di­da­ten Ste­fan Löfven.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.