Över 2 000 hek­tar skog ska brän­nas

Göteborgs-Posten - - NYHETER -

Sve­ri­ge står in­för ti­der­nas mest om­fat­tan­de na­tur­vårds­brän­ning nå­gon­sin. Skog i 14 län ska sät­tas i brand för att gyn­na bi­o­lo­gisk mång­fald. Det finns sto­ra för­hopp­ning­ar om att ho­ta­de ar­ter ska få nytt liv igen.

Brän­ning­ar­na star­tar år 2015 i skyd­da­de Na­tu­ra 2000-om­rå­den. Mel­lan 90–120 om­rå­den, to­talt 2 200 hek­tar skog, kom­mer sät­tas i brand på ett kon­trol­le­rat sätt runt om i lan­det.

Syf­tet är att hjäl­pa na­tu­ren på tra­ven. En rad väx­ter, djur och svam­par har un­der år­tu­sen­den näm­li­gen an­pas­sat sig till – och be­hö­ver – åter­kom­man­de skogs­brän­der. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.