FICK RE­VANSCH

Göteborgs-Posten - - SPORTEN - Text To­bi­as Jans­son Åtvi­da­berg

Någ­ra mi­nu­ter ti­di­ga­re ha­de Häc­ken haft sin all­ra bäs­ta möj­lig­het. Martin Erics­son ha­de helt fritt lä­ge från straff­om­rå­des­lin­jen, men lyc­ka­des mis­sa må­let med nå­gon de­ci­me­ter.

– Det där skul­le ab­so­lut ha va­rit mål. Jag blev skit­för­ban­nad – det blev ju helt vidöp­pet och jag kun­de ha ta­git det lugnt med en bredsi­da istäl­let för att skju­ta med vris­ten. Jag kom li­te fel i ste­get där, sä­ger han.

ÄVEN SIMON GUSTAFS­SON ha­de ett par bra lä­gen – ett skott tätt ut­an­för all­de­les i in­led­ning­en, en nick pre­cis över i slu­tet av förs­ta halv­lek. Se­dan fick han ut­gå med en öm­man­de höft.

”Jag tyc­ker än­då att vi gjor­de en bra bor­t­a­match. Man kan in­te räk­na med att vi ska gå ut och spe­la cham­pagne­fot­boll he­la ti­den.”

MARTIN ERICS­SON

Men Häc­ken ska­pa­de in­te spe­ci­ellt myc­ket – en­dast två av­slut­ning­ar på mål är in­te vad vi är va­na vid från Hi­sings­la­get.

– Jag tyc­ker än­då att vi gjor­de en bra bor­t­a­match. Man kan in­te räk­na med att vi ska gå ut och spe­la cham­pagne­fot­boll he­la ti­den. Åtvi­da­berg bac­ka­de ju hem snabbt när vi fick bol­len. Det var än­då vi som för­de mat­chen näs­tan he­la ti­den, sä­ger Martin Erics­son, och fort­sät­ter:

– Men vi fick in­te till det den sista tred­je­de­len. Vi kom in­te in bakom dem som vi vil­le. Vi tog oss in­te ige­nom. Jag tyc­ker än­då att vi har bör­jat den här sä­song­en rik­tigt bra och att vi hål­ler på att byg­ga nå­got som kan räc­ka långt. Och ha­de jag satt det där skot­tet skul­le vi ha fått 1-0, då ha­de vad som helst kun­nat hän­da … HÄC­KENS TRÄ­NA­RE PE­TER Ger­hards­son:

– Ti­di­ga­re har ef­fek­ti­vi­te­ten va­rit vår styr­ka – det var den in­te i dag. Ef­ter de­ras mål blev vårt spel för ostruk­tu­re­rat. Det blev för myc­ket kamp och för många bol­lar som slogs iväg på vinst och för­lust.

Bil­der: BENGT KJELLIN

vi­da­berg, som vann med 1–0 på hem­ma­plan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.