VÄLKLÄDDA PAPILLON

Gourmet - - VÄRLDEN - CAROLINE MIGNOT, PA­RIS

Köks­che­fen Christop­he Sain­tag­ne kan nu­me­ra ti­tu­le­ra sig re­stau­rang­ä­ga­re. Från hans in­led­ning i Nor­man­die och er­fa­ren­he­ter hos de pa­ri­sis­ka pa­lat­sen till­sam­mans med Alain Ducas­se (Pla­za At­hénée, Le Meu­rice), har han för­sökt att be­va­ra det bäs­ta av allt han lärt sig på ny­öpp­na­de Papillon i Pa­ris 17:e di­strikt. Christop­he Sain­tag­nes fo­kus är fort­fa­ran­de högst när­va­ran­de: mål­ti­den och allt där­ef­ter, kväl­len och hur du mår näs­ta dag. Han vill fö­ra fram det väl­la­ga­de och häl­so­sam­ma och väl­jer ut si­na, mesta­dels, or­ga­nis­ka pro­duk­ter med stor om­sorg. I Christop­hes kök är rät­ter­na säl­lan över­kläd­da: ”I mat­lag­ning­en finns en tid­punkt när allt är per­fekt - sma­ker­na, tex­tu­ren”, för­kla­rar Christop­he Sain­tag­ne. I den lju­sa mat­sa­len med si­na av­ska­la­de och kla­ra ma­te­ri­al kom­po­ne­ras tall­ri­kar­na runt en hu­vud­ingre­di­ens. Som för­rät­ter ser­ve­ras bland an­nat en tjock ski­va rökt lax med fint sku­ren kål­rot och ko­ri­an­der. Gul­stjärtssnap­pern ges med ai­o­li och någ­ra ång­a­de grön­sa­ker. Cho­klad­ka­kan är för­stås ett mås­te. Ky­pa­ren kom­mer in med söt­sa­ken i sin form top­pad med lätt smak­satt gräd­de och myn­tab­lad. Näst­dörr lig­ger Gar­de Mang­er, bå­de ca­te­ring och krog som öpp­na­des av Christop­hes hust­ru Lau­ra Por­tel­li. Där säl­jer hon ita­li­en­skin­spi­re­ra­de rät­ter (un­der­ba­ra kött­bul­lar!) och and­ra pro­duk­ter i ur­val av det äk­ta pa­ret. Papillon 8 Rue Meis­so­ni­er, 75017 Pa­ris, +33 1 56 79 81 88, lunch­me­ny­er 28 re­sp 36 eu, och 50-60 eu­ro. Stängt lör och sön. www.pa­pil­lon­pa­ris.fr

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.