ENOTECA MAGLIA

UTÖKAR

Gourmet - - NYTT DRYCK -

Koc­ken och krö­ga­ren Ro­bert Maglia har se­dan öpp­ning­en 2012 lyc­kats ska­pa en ge­nu­in ita­li­ensk stäm­ning vid Ma­ri­a­plan i Gö­te­borg. Ny­li­gen fick re­stau­rang Enoteca Maglia tillök­ning av en bak­fic­ka där fo­kus lig­ger på vin, li­kör och smårät­ter. Stäm­ning­en är lätt­sam och med en per­son­lig in­ram­ning. Pa­ti­ne­rat ka­kel och tav­lor med gam­la fo­ton och af­fi­scher sit­ter på väg­gar­na och är tänk­ta att ta med gäs­ten på en re­sa till syd­li­ga­re bredd­gra­der.

– Jag har gått och tänkt på idén med vin­bar än­da se­dan vi öpp­na­de Enoteca Maglia. Vi har ve­lat byg­ga upp ett rum för en publik som gil­lar vin på ett av­slapp­nat sätt. Vinbaren är för mig den ul­ti­ma­ta mö­tes­plat­sen där man kan stå och hänga i ba­ren med ett glas vin och äta en chark­tall­rik el­ler piz­za pre­cis som i Ita­li­en. Det skall kän­nas ”cosy”.

Här finns ett di­gert ut­bud av mer än ba­ra klas­sis­ka ita­li­ens­ka vi­ner som Ri­pas­so, Ama­ro­ne och Ba­ro­lo. Ro­bert Maglia är tyd­lig med att allt är nog­grant ut­valt, från mind­re kän­da pro­du­cen­ter värl­den över till de stor vin­pro­du­ce­ran­de län­der­na i Sy­deu­ro­pa. Li­kö­rer som bit­ter ita­li­ensk Ama­ro finns ock­så med i ut­bu­det.

– När jag be­sök­te en av värl­dens stör­ta vin­mäs­sor, Vi­ni­ta­ly i Ve­ro­na, träf­fa­de jag en gam­mal ita­li­e­na­re som sam­lat på Ama­ro he­la sitt liv. Jag blev in­bju­den hem till ho­nom, och det var som att öpp­na Pär­le­por­ten. Där fanns dam­mi­ga gam­la flas­kor som var över 70 år.

Ama­ro kan gö­ras på ör­ter, frukt, grön­sa­ker el­ler nöt­ter och ser­ve­ras i tre oli­ka pris­klas­ser på vinbaren. Vec­chio, me­dio el­ler nu­o­vo står för väl­lag­rat till nytt och skil­jer sig smak­mäs­sigt väl­digt brett åt. And­ra stark­dryc­ker, som grap­pa, får ock­så ta plats bakom den väl­fyll­da ba­ren med vinkyl i glas. Li­te läng­re in i lo­ka­len hit­tar vi vinkäl­la­ren med re­stau­rang­ens eg­na vi­ner i sam­ar­be­te med ita­li­ens­ka vin­ma­ka­re.

– Jag är ex­tra nöjd med bred­den. Vi pra­tar in­te en­bart na­tur­vi­ner, även om vi gi­vet­vis har det. Am­bi­tio­nen är att ta bort snobb­stäm­peln kring att dric­ka vin. Det ska va­ra pre­cis som när man be­stäl­ler en öl; en dryck som är njut­bar bå­de med och ut­an mat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.