Kor­re­spon­den­ter­na

Gourmet - - INNEHÅLL NR 2 - THOMAS ILKJAER, KÖ­PEN­HAMN

Var bubb­lar det mest och bäst i Pa­ris, To­kyo, Kö­pen­hamn och Helsing­fors? Gour­mets kor­re­spon­den­ter vet var det hän­der.

Vi kan de­fi­ni­tivt ut­ro­pa vå­ren 2017 som ti­den då hip­ster­fi­e­ring­en in­tog Kö­pen­hamns sista mot­strä­vi­ga bas­ti­o­ner. Vi bör­jar med Ny­havn, krog­strå­ket som tu­ris­ter­na äls­kar men som kö­pen­ham­nar­na skyr och som i mo­dern tid knap­past har er­bju­dit någ­ra ku­li­na­riskt in­tres­san­ta upp­le­vel­ser, ut­an desto mer stor stark, hap­py hour, flot­tig wie­ner­schnit­zel och slent­ri­an­mäs­sigt smør­re­brød. Men nu putt­rar det av för­ny­el­se även här, myc­ket tack va­re den spril­lans ny­öpp­na­de bro som nu­me­ra för­bin­der Ny­havn med Christi­ans­havn. Nu kan man på en kort pro­me­nad nå bå­de Co­pen­ha­gen Stre­et­food med dess myl­ler av ga­tu­mat från he­la värl­den, No­mas gam­la lo­ka­ler (där vi al­la vän­tar på att få ve­ta vad som ska öpp­na) och No­ma-av­läg­ga­ren 108 som re­dan hyl­lats för sitt av­slapp­na­de nynor­dis­ka kon­cept bå­de i Dan­mark och in­ter­na­tio­nellt. Stads­de­len känns ny och re­vi­ta­li­se­rad, vil­ket bäd­dar för en upp­da­te­ring av ut­bu­det.

I Ny­havn har vi re­dan sett ett hip­ster­för­sök i form av Hav­fru­en, i re­gi av Fre­de­rik Bil­le Bra­he från Ate­li­er Sep­tem­ber. Hans mo­der­na asi­a­tisk-nor­dis­ka stil pa­rad med na­tur­vi­ner gjor­de suc­cé, men han har än­då valt att stänga kro­gen i ja­nu­a­ri. En an­nan väl­kom­men ny­öpp­ning är SEA by Ki­in Ki­in, en ny lil­le­bror till den thai­länds­ka Miche­lin­kro­gen på Nør­re­bro där fo­kus lig­ger på havs­mat med aro­mer från Thai­land. Väl­be­prö­va­de klas­si­ker från mo­der­kro­gen ut­gör grundstom­men här och är ett yt­terst väl­kom­met in­slag gente­mot de mer slent­ri­an­mäs­si­ga grann­kro­gar­na. Den som är på jakt ef­ter smør­re­brød kan istäl­let sik­ta in sig på Kom­pas­set – och stäl­la in sig på en re­sa. Ef­ter fle­ra år av nynor­diskt twis­ta­de va­ri­an­ter av Dan­marks na­tio­nal­rätt är det nu näm­li­gen dags att kas­ta sig över in­tryck från In­di­en, Asi­en och Mex­i­ko. Det är krydd­starkt och kul – och ibland över­las­tat – men om du går igång på rå­biff med wa­sa­bi, pi­ment d’espe­let­te-pim­pad skal­djurs­sal­lad och pa­nang­ma­jo till din rök­ta mak­rill är det helt klart värt ett be­sök. Tar törsten ef­ter na­tur­vi­ner över­han­den finns hjäl­pen nä­ra; ne­re på hör­net vid bron finns se­dan ett par år char­mi­ga vinbaren Den Vand­ret­te,

som även er­bju­der plock­mat. Ves­ter­bro har fått ett spän­nan­de ku­li­na­riskt till­skott i form av West­mar­ket, som öpp­na­de i ja­nu­a­ri. För­u­tom rå­va­ror finns här mas­sor av spän­nan­de sma­ker från he­la värl­den, som bo­li­vi­ans­ka chuños, ugan­disk mat, ve­go-ara­biskt, pa­ki­stanskt och ka­ri­biskt. Plus (för­stås, då vi är i Dan­mark) en hel rad ba­rer och ud­da kon­cept - vem kan ex­em­pel­vis mot­stå be­skriv­ning­en av ”Guil­ty”: cupca­kes, cho­klad och bub­bel, el­ler ”Kød og ba­jer” där det van­kas tor­kat och rökt vilt­kött och öl från mi­kro­bryg­ge­ri­er?

In­ners­tan med si­na shop­ping­ga­tor har ock­så va­rit re­la­tivt hip­ster­be­fri­a­de men nu drar gäng­et bakom Relæ, med chefsi­de­o­lo­gen/koc­ken/ny­bliv­ne bon­den Christi­an Pug­li­si i spet­sen in i det all­ra he­li­gas­te. I bot­ten på va­ru­hu­set Il­lum har han nyss öpp­nat Ru­do, en ita­li­ensk bist­ro och ver­mout­h­bar som med bå­de bra vin­lis­ta och hygg­ligt pris­sat­ta (och strikt eko­lo­gis­ka) mel­lan­rät­ter fyl­ler ett kva­li­tets­mat­hål i om­rå­det. För­stås till­sam­mans med ny­öpp­na­de jät­te­hal­len Ea­ta­ly i käl­lar­pla­net på sam­ma va­ru­hus. Här är det enkla­re ita­li­ens­ka hus­mans­klas­si­ker som er­bjuds, men det är trev­ligt häng här mitt bland mats­hop­par­na, och fram­för allt för barn­fa­mil­jer är det­ta en for­mi­da­bel stor­stads­o­as – det barn är in­te fött som nob­bar ut­bu­det av pas­ta och piz­za här.

På fin­krogs­fron­ten är det an­nars li­te stiltje, så när som på den mo­di­ga sats­ning­en VeVe, yt­ter­li­ga­re en Ki­in Ki­in-spin off (gastro­ent­re­pre­nö­ren Hen­rik Yde har öpp­nat fy­ra nya kro­gar un­der 2016 och vi­sar inga tec­ken på att sak­ta in i år). Nam­net är en för­kort­ning av ”ve­ge­ta­risk ver­denskøk­ken” och er­bju­der en 7-rät­ters lak­to­ve­ge­ta­risk av­smak­nings­me­ny med in­spi­ra­tion från he­la värl­den – men för­stås li­te ex­tra åt thai­kö­ket, som än­då är Ki­in Ki­in-dy­nastins sig­na­tur. Stäl­let har med rät­ta tok­hyl­lats av så­väl kött- som grön­saksä­ta­re och kom­mer an­tag­li­gen att ba­na väg för fler lik­nan­de kon­cept.

På den helt mot­sat­ta si­dan av ska­lan hit­tar vi Ga­so­li­ne Grill, som är nå­got så osan­no­likt som en gam­mal, och fort­fa­ran­de funk­tio­nell, ben­sin­sta­tion om­byggd till ham­bur­ger­bar, mitt i in­ners­tan. Här ser­ve­rar Klaus Wittrup så go­da US-sty­le bur­gers, i pap­per­spå­se, att det lil­la ha­ket ny­li­gen ut­sågs till ett av värl­dens 27 bäs­ta bur­gar­stäl­len av ex­pert­pa­ne­len hos Bloom­bergs.

SEA by Ki­in Ki­in

Ny­havn 71 1051 Kø­ben­havn K +45 3535 3116

Kom­pas­set

Ny­havn 65, stu­en // 1051 Kø­ben­havn K tlf. +45 442 252 22

re­stau­rant­kom­pas­set.dk

VeVe

Damp­fær­ge­vej 7 2100 Kø­ben­havn +45 5122 5955 veve.dk

Ga­so­li­ne Grill

Land­gre­ven 10 fa­ce­book.com/pg/ ga­so­li­negrill

West­mar­ket

west­mar­ket.dk

Ru­do

Pi­lestræ­de 3, 1112 Kø­ben­havn K

ru­do.dk

Ea­tely

Øs­ter­ga­de 52, 1100 Kø­ben­havn K

Da­roco.

VeVe.

SEA by Ki­in Ki­in.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.