KALLE+ DOGGE KAGGES

Gourmet - - NYTT KROG -

Koc­kar­na Kalle Lind­borg och Douglas Tjärn­ham­mar-Alm, ti­di­ga­re bland an­nat Dju­ret och Oma­ka­se Kött­slöjd, har ny­li­gen öpp­nat Kagges i Gam­la stan i Stock­holm. Kalle och Dogge tog över stjärn­kro­gen Frantzéns lo­ka­ler och ser­ve­ra­de först lunch me­dan de fi­la­de på kom­man­de kon­cept. Re­sul­ta­tet blev Kagges, ett slags sam­man­slag­ning av Kalle och Dogge.

– Vi dis­ku­te­ra­de namn och vil­le hit­ta nå­got som verk­li­gen klic­kar. Det ska va­ra ballt och be­ty­da någon­ting, men det är svårt. Allt lät för pre­ten­tiöst, och Kagges lät för opre­ten­tiöst, men när folk bör­ja­de frå­ga sva­ra­de vi: Den ska he­ta Kagges, sä­ger Douglas,

– Det är ett namn som fast­nar och kan be­ty­da många sa­ker, som vin­kag­ge, öl­kag­ge och ma­gen … Och så Kalle och Dog­ges.

De ny­bliv­na krö­gar­na lär­de kän­na varand­ra i gym­na­si­et men har gått oli­ka vägar in­om gast­ro­no­min.

– Ja, vi kom­plet­te­rar varand­ra på många sätt och vis men har all­tid pra­tat om att star­ta krog till­sam­mans. Vi tyc­ker bå­da att det är svin­kul att la­ga mat, sä­ger Dogge.

– Vi kör à la car­te med rät­ter i för­rätts­stor­le­kar där ma­ten är en bland­ning av skan­di­na­viskt käk och fransk bist­ro. Här ska man kun­na kom­ma för­bi, ta någ­ra smårät­ter och gå vi­da­re. Och dryck?

Det blir en kort me­ny. Vi har sagt en gyl­le­ne fy­ra. Fy­ra rö­da, fy­ra vi­ta, fy­ra öl och fy­ra spritsor­ter. Jag kom­mer från Nynäs­hamn, och vi kom­mer att ha ett sam­ar­be­te med Nynäs­hamns Ång­bryg­ge­ri.

Ett ex­em­pel på maträtt är rökt spetskål, gans­ka hårt gril­lad med färsk el­ler tor­kad la­ven­del och fint sy­rad gräd­de med rom ef­ter sä­song. Kagges har 30 sitt­plat­ser, varav 25 är bok­nings­ba­ra, och pri­ser­na lig­ger på ca 80–185 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.