MAJ­STOR­TIL­LAS

Gourmet - - HOLY SMOKE -

Tor­til­las på mex­i­kansk majs­mjöls­mix. Den be­står av majs som är spe­ci­al­be­hand­lad med kalk för att di­na tor­til­las ska bli per­fek­ta. Det krä­ver li­te öv­ning att få till tor­til­la­bröd. De­gen mås­te va­ra per­fekt blöt, tor­til­lan la­gom tunn och tem­pe­ra­tu­ren vid stek­ning­en pre­cis rätt. Ma­sa ha­ri­na hit­tar du i sy­da­me­ri­kans­ka mat­af­fä­rer el­ler på nä­tet.

16 bröd

5 dl ma­sa ha­ri­na, mex­i­kansk majs­mjöls­mix ca 4 ½ dl ljum­met vat­ten

DU BE­HÖ­VER OCSKÅ:

tor­til­la­press plast­på­se ren köks­hand­duk

1

Blan­da sam­man mjöl och vat­ten i en skål. Knåda till en deg, ca 5 min. Lägg de­gen i en bun­ke, täck över med en hand­duk och låt vi­la 5 min. Klipp ut två rund­lar ur plast­på­sen i sam­ma stor­lek som tor­til­la­pres­sen.

2

Lägg en plastrun­del i pres­sen och gör ett prov. Rul­la en ping­pongstor boll av de­gen och lägg den and­ra run­deln över. Pres­sa ner, snur­ra tor­til­lan 180 gra­der och pres­sa igen. Den ska va­ra tunn och jämn.

3

Får din tor­til­la hac­ki­ga kan­ter är de­gen för torr, och fast­nar den i plas­ten är den för blöt. Ju­ste­ra med mer vat­ten el­ler mjöl. När de­gen har rätt kon­si­stens de­lar du upp den i 16 bi­tar. Rul­la och pres­sa res­ten ef­ter hand.

4

Stek var­je tor­til­la i torr pan­na på strax över me­del­vär­me. Hem­lig­he­ten är att vän­da den tre gång­er. Först ef­ter 20 se­kun­der, se­dan ef­ter 45 se­kun­der. Låt till sist ba­ka brö­det 30 se­kun­der, tills det är fär­digt. Tor­til­lan ska puf­fa upp, ha bru­na fläc­kar men in­te va­ra bränd och styv. Sänk i så fall vär­men. Blir den blek, höj vär­men.

5

Ef­ter hand som brö­den är fär­di­ga läg­ger du över dem på hög i en tor­tilla­vär­ma­re el­ler i en köks­hand­duk in­u­ti en plast­på­se. Det­ta för att hål­la brö­den var­ma och för att de ska bli mju­ka och mjäl­la. Ser­ve­ra ge­nast.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.