LIGURISKA LÄCKERHETER

Ros­se­se och pi­ga­to – det är in­te många som sma­kat vi­ner­na av des­sa dru­vor. Gour­mets An­ders Melldén be­gav sig till väst­ra Li­gu­ri­en för att upp­täc­ka någ­ra av Ita­li­ens bäst be­va­ra­de vinhemligheter.

Gourmet - - INNEHÅLL NR 6 - Text och fo­to: AN­DERS MELLDÉN

Den li­te hem­li­ga vin­re­gi­o­nen i nord­väst­ra Ita­li­en är rik på ra­ra dru­vor.

Re­san från den lil­la väl­må­en­de kust­sta­den Bor­dig­he­ra går på ba­ra 20 mi­nu­ter upp längs den just nu näs­tan ut­tor­ka­de flo­den Ner­via till Dol­ce­aqua. Sta­dens gam­la del, ”Ter­ra”, är som en borg runt slot­tet Do­ria, och in­nan­för mu­rar­na bor och le­ver folk fort­fa­ran­de. En pro­me­nad över den mån­for­ma­de sten­bron, av­bil­dad av bland an­nat Mo­net, och jag står mitt i en mo­dern me­del­tids­värld där klä­der häng­er på tork från små bal­kong­er och föns­ter me­dan stads­bor och tu­ris­ter dric­ker kaf­fe på nå­gon av de få kaf­fe­ba­rer­na. Här in­ne har även Dol­ce­aquas vin­ko­pe­ra­tiv Maix­ei sin bu­tik, och gam­la skyl­tar vitt­nar om att det lo­ka­la ros­se­se-vi­net åt­minsto­ne förr har för­va­rats i fle­ra av käl­lar­lo­ka­ler­na.

I den ny­a­re de­len av sta­den lig­ger ett par rik­tigt bra re­stau­rang­er och en vin­bu­tik med trak­tens al­la god­sa­ker på hyl­lor­na. Ros­se­se di Dol­ce­aqua är nam­net på bå­de vi­net och det ur­sprungs­klas­si­fi­ce­ra­de om­rå­det, som be­står av två da­lar här i Li­gu­ri­ens väst­ra del nä­ra den frans­ka grän­sen. Ros­se­se är en röd­vins­dru­va som ger re­la­tivt lät­ta men fint par­fy­me­ra­de vi­ner. På den frans­ka si­dan lär dru­van ti­bou­ren ha sam­ma DNA, men ita­li­e­nar­na häv­dar för­stås att ros­se­se ge­nom åren vux­it sig till en helt egen va­ri­ant.

Den lil­la od­lingsa­re­a­len till trots, Ros­se­se di Dol­ce­aqua bor­de ha de per­fek­ta ka­rak­tärs­dra­gen för att kun­na bli rik­ti­ga ki­oskväl­ta­re i da­gens fin­käns­li­ga smakt­rend. Vi­ner­na ham­nar smak­mäs­sigt i sam­ma fa­milj som de av ga­may, pi­not no­ir, neb­bi­o­lo och ne­r­el­lo ma­sca­le­se om ba­ra fat­han­te­ring och ex­trak­tion är för­sik­tigt håll­na. På ex­port­mark­na­den ser man dock in­te myc­ket av des­sa vi­ner, och på Sys­tem­bo­la­get finns i skri­van­de stund inga alls. Vin­går­dar­na är små och myc­ket av vi­net säljs lo­kalt och på kust­stä- der­nas re­stau­rang­er, och fak­tum är att in­tres­set för att od­la dru­van va­rit på ned­gång fram till de se­nas­te åren då ett an­tal duk­ti­ga pro­du­cen­ter dykt upp.

EN AV DE BÄS­TA ÄR Ka’ Man­ci­né med unge vin­ma­ka­ren Mau­ri­zio An­fos­so. Högt up­pe på en slingring bergs­väg i Dol­ce­aquas pa­ral­lel­la dal, där hu­vud­byn he­ter Sol­da­no, lig­ger hans lil­la vi­ne­ri un­der bo­stads­hu­set.

An­fos­so är född och upp­vux­en här. Hans far­far od­la­de vin, me­dan hans egen far in­te ha­de sam­ma in­tres­se. Mau­ri­zio An­fos­so läm­na­de dock en på­bör­jad säl­jar­kar­riär för att istäl­let sat­sa på vi­net.

” Nu bör­jar in­tres­set för ros­se­se bli stör­re, men det är fort­fa­ran­de en myc­ket li­ten pro­duk­tion som år­li­gen läm­nar om­rå­det.”

– Nu bör­jar in­tres­set för ros­se­se bli stör­re, men det är fort­fa­ran­de en myc­ket li­ten pro­duk­tion som år­li­gen läm­nar om­rå­det.

Fir­man har en­dast tre hek­tar ros­se­se för­de­lat på två vin­går­dar med högs­ta an­se­en­de: Ga­le­ae och Be­rag­na be­läg­na upp­åt 450 me­ter över ha­vet. Sist­nämn­da har kalkrik jord och ger myc­ket ex­pres­si­va, läc­kert par­fy­me­ra­de vi­ner re­dan som unga. Ga­le­aes rö­da ler­jord ger där­e­mot mer kon­cent­ra­tion och aning­en do­va­re ton­gång­ar. Ett av Ga­le­ae-vi­ner­na, Angé, får vi­la åt­ta må­na­der i fat, i öv­rigt är det en­bart stål­tank som gäl­ler.

Vi­ner­na från bå­da vin­går­dar­na har tyd­li­ga me­del­havs-

” Det vik­ti­gas­te för att ros­se­se-vi­net ska bli rik­tigt bra är havs­vin­den. Vi be­fin­ner oss i en smal dal med sol och het­ta. Havs­vin­den ger sval­ka till vin­ran­kor­na.”

to­ner i form av det som på frans­ka kal­las gar­ri­gue från den ka­rak­tä­ris­tis­ka lå­ga buskve­ge­ta­tio­nens ört­kryd­di­ga dof­ter, till­sam­mans med nästin­till havs­sma­kan­de säl­ta.

– Det vik­ti­gas­te för att ros­se­se-vi­net ska bli rik­tigt bra är havs­vin­den. Vi be­fin­ner oss i en smal dal med sol och het­ta. Havs­vin­den ger sval­ka till vin­ran­kor­na, sä­ger Mau­ri­zio.

För­u­tom de rö­da vi­ner­na gör Ka’ Man­ci­né ock­så ett mörkt rosévin av ros­se­se samt ett vitt vin kal­lat Ta­ba­ka, ef­ter den lo­ka­la grö­na druvsort han hit­tat i vin­går­den.

– Den har va­rit för­svun­nen se­dan 1950-ta­let, men jag hit­ta­de någ­ra ran­kor på en halv hek­tar. Det häf­ti­ga är att den kla­rar att växa på oym­pa­de stoc­kar. Jag gör vi­net se­dan 2011 i li­te gam­mal­dags stil, med 24 tim­mars urlak­ning av druv­ska­len fö­re press­ning.

To­talt blir det blott drygt tu­sen flas­kor om året, men An­fos­so tyc­ker att det är ro­li­ga­re att gö­ra den­na lil­la lo­ka­la spe­ci­a­li­tet än än­nu ett li­gu­riskt ver­men­ti­no-vin.

VER­MEN­TI­NO ÄR AN­NARS den mest väl­kän­da dru­van från den här de­len av Li­gu­ri­en. Det vi­ta aro­ma­tis­ka vi­net ser­ve­ras bå­de som ape­ri­tif och till fisk­rät­ter­na på de lo­ka­la re­stau­rang­er­na. När dru­vor­na tillå­tits växa en bit upp, i mi­ne­ral­rik jord, kan slut­re­sul­ta­tet bli mer in­tres­sant än ba­ra fruk­tigt och lätt­druc­ket.

Du­rin lig­ger i Or­to­ve­ro nä­ra kust­sta­den Al­benga. Ur-

sprungs­om­rå­det he­ter Ri­vi­e­ra Li­gu­re di Po­nen­te, och här lig­ger fo­kus på vitt vin. Den skönt av­slapp­na­de stäm­ning­en i vi­ne­ri­et åter­speglas på vin­ma­kar­du­on och äk­ta pa­ret An­to­nio och Lau­ra Bas­so – han en li­te tru­lig men pas­sio­ne­rad vin­ma­ka­re, hon ut­åt­rik­tad och bå­de skö­ter om be­sö­ken på vi­ne­ri­et och tar emot gäs­ter till pa­rets när­lig­gan­de ut­hyr­nings­lä­gen­het. Nam­net Du­rin kom­mer av gam­mel­far­far Izi­do­ro, som helt en­kelt kal­la­des Du­rin, nå­got som se­dan följt sö­ner­na i ned­sti­gan­de led.

An­to­nio skul­le egent­li­gen ha bli­vit lä­ka­re, men när hans far plöts­ligt in­sjuk­na­de be­stäm­de han sig för att ta över släkt­går­den och plan­te­ra vin­ran­kor istäl­let för de per­si­ko­träd som hit­tills va­rit hu­vud­nä­ring­en. Sats­ning­en lär in­te ha mot­ta­gits så väl av An­to­ni­os mor, som vant sig vid hur hen­nes äld­re barn valt fram­gångs­ri­ka kar­riä­rer i sta­den, men nu­me­ra kän­ner hon stolt­het in­för yngs­te so­nens livs­verk.

Du­rin är, för om­rå­det, gans­ka stort. 16 hek­tar är för­de­lat på he­la 230 små vin­gårds­lot­ter i fy­ra by­ar från 60 till 650 me­ter över ha­vet. Ter­rass­od­ling­ar är det van­li­ga, och vis­sa av dem är syn­ner­li­gen svår­ar­be­ta­de, be­rät­tar Lau­ra Bas­so, som plug­ga­de ju­ri­dik in­nan hon gif­te in sig i vin­gårds­pro­jek­tet.

VER­MEN­TI­NO OCH LO­KA­LA druvsor­ten pi­ga­to är spe­ci­a­li­te­ter­na hos Du­rin. Vi­ta vi­ner, allt­så, där ett par vin­gårds­be­teck­na­de va­ri­an­ter av bå­da druvsor­ter­na stic­ker ut som sär­skilt in­tres­san­ta. Du­rin var ock­så först i Li­gu­ri­en med mousserande vin en­ligt den tra­di­tio­nel­la me­to­den.

– Vi tes­ta­de oss fram i näs­tan 30 år in­nan vi var nöj­da. Det var svårt att nå or­dent­lig sy­ra, men till slut kun­de vi väl­ja ut någ­ra vin­gårds­lä­gen som fun­ka­de. Vi­net görs av pi­ga­to och lag­ras tre år i någ­ra när­lig­gan­de grot­tor, sä­ger Lau­ra och häl­ler upp de fris­ka och aro­ma­tis­ka bubb­lor­na.

Rött vin görs ock­så, och såsom läng­re väs­terut är det ros­se­se-dru­van som an­vänds. Sti­len är emel­ler­tid bå­de lät­ta­re och mju­ka­re än vi­ner­na från Dol­ce­aqua. Gra­nac­cia är det lo­ka­la nam­net på gre­nache och ger li­te fyl­li­ga­re, kryd­di­ga­re vin än ros­se­se, me­dan or­me­a­sco är det lo­ka­la nam­net

på dol­cet­to, som ger or­dent­ligt fruk­ti­ga vi­ner. Av dru­van gör Du­rin bå­de ett torrt rött vin och ett häf­tigt sött av tor­ka­de dru­vor.

– Det är en ut­ma­ning, ef­tersom dru­van har gans­ka tun­na skal, för­kla­rar Lau­ra. Det fun­ge­rar ba­ra un­ge­fär vart fem­te år.

Även en li­ten mängd pi­ga­to-dru­vor tor­kas till ett så kal­lat pas­si­to­vin, och de bå­da sö­ta spe­ci­a­li­te­ter­na är häf­ti­ga vin­upp­le­vel­ser där sy­ra och frukt på ett fint sätt kom­plet­te­rar söt­man och av­slu­tar prov­ning­en av Durins bre­da port­följ.

BA­RA NÅG­RA KILO­ME­TER bort lig­ger fa­mil­jen Bru­nas lil­la vi­ne­ri. Jag möts av Fran­ce­sca Bru­na, vars far lyf­te den då bort­glöm­da pi­ga­to-dru­van till nya höj­der på 1970-ta­let. Idag dri­ver Fran­ce­sca vi­ne­ri­et till­sam­mans med sys­tern An­na­ma­ria. Ma­ken Ro­ber­to är fö­re det­ta gra­fisk de­sig­ner som ef­ter gif­ter­må­let fick sad­la om till vin­ma­ka­re, och sys­ter­so­nen Ales­sio sit­ter med när vi pro­var vi­ner­na, ef­tersom han ska lä­ra sig ta hand om de allt fler ny­fik­na be­sö­kar­na.

Ro­ber­to kom­mer di­rekt från vin­går­dar­na, där man just nu har sto­ra pro­blem med gräv­ling och vild­svin.

– Al­la vin­går­dar i den här de­len av Li­gu­ri­en lig­ger i skogs­om­rå­den, så det är svårt att hål­la viltet ute, be­rät­tar han lätt upp­gi­vet och fort­sät­ter: Ef­tersom al­la vin­går­dar ock­så är ter­ras­se­ra­de är de svå­ra att häg­na in.

Fa­mil­jen Bru­na me­nar att man be­fin­ner sig mitt i den bäs­ta da­len för pi­ga­to, som egent­li­gen är en va­ri­ant av ver­men­ti­no-dru­van. Nam­net pi­ga­to (”pric­kig”) har den fått för att den blir svart­pric­kig när den är full­mo­gen. Till skill­nad från ver­men­ti­no är den in­te så par­fy­me­rad i sin doft och smak, ut­an har mer to­ner av gran­ny smith-äpp­len och mi­ne­ral när ex­emp­len är rik­tigt go­da. Och det är de hos Bru­na. Med nå­got års mog­nad kan de till och med miss­tas för ri­es­ling med sin lil­la pe­tro­le­um­ton.

– Här up­pe har vi bra vind och kal­la nät­ter som ger hög sy­ra i vi­ner­na. Den kalk­blan­da­de ler­jor­den hjäl­per ock­så till, för­kla­rar Fran­ce­sca och häl­ler upp se­nas­te år­gång­en av Ma­jé, som är det lo­ka­la nam­net på sten­mu­rar­na som hål­ler up­pe ter­rass­od­ling­ar­na.

”Al­la vin­går­dar i den här de­len av Li­gu­ri­en lig­ger i skogs­om­rå­den, så det är svårt att hål­la viltet ute, be­rät­tar han lätt upp­gi­vet.”

Frisk­het och nästin­till en li­ten an­ge­näm säl­ta känns i sma­ken på pi­ga­to-vi­ner­na, och vin­gårds­be­teck­na­de Le Rus­sig­hi­ne bju­der på yt­ter­li­ga­re kom­plex­i­tet. Från sam­ma vin­gård kom­mer ock­så topp­vi­net U Bac­can, där de ut­val­da ran­kor­nas ål­der är minst 50 år. Vi­net, vars namn be­ty­der ”che­fen” och hän­vi­sar till pap­pa Ric­car­do som fort­fa­ran­de är högst del­ak­tig i pro­duk­tio­nen, har jäst och lag­rats i sto­ra fat av aka­cia. I det nyupp­häll­da vi­net känns fa­ten tyd­ligt, men med li­te tid kom­mer en kom­plex­a­re frukt och nö­tig­het som in­te lik­nar myc­ket an­nat. En häf­tig vin­upp­le­vel­se som bör lig­ga till sig ett par år i käl­la­ren.

Även hos Bru­na görs ett par rö­da vi­ner av bland an­nat gra­nac­cia och ros­se­se. Sist­nämn­da har ba­ra fått tre dygns skal­kon­takt och på­min­ner mer om en clai­ret än ett rött vin. Dof­toch smak­no­ter­na finns dock på plats, och det lät­ta, ele­gan­ta vi­net ser­ve­rar Fran­ce­sca Bru­na helst kylt till en fisk­gry­ta.

Ut­ta­lan­det fun­ge­rar som ap­ti­tre­ta­re in­för en fan­tas­tisk lunch som jag in­tar strax ut­an­för Or­to­ve­ro på kro­gen Gra­ni de Pe­pe. För som van­ligt i Ita­li­en – var man än rå­kar be­fin­na sig är det ald­rig långt till en rik­tigt bra re­stau­rang, in­te hel­ler i Li­gu­ri­en. Och kan ba­ra de liguriska vi­ner­na nu nå bråk­de­len av den sprid­ning ma­ten gjort över värl­den bor­de fram­gång­en va­ra ett fak­tum.

Me­del­tids­sta­den Dol­ce­aqua är ett po­pu­lärt be­söks­mål men bju­der ock­så på fi­na mat- och vin­upp­le­vel­ser.

Överst:

Skyl­tar i den gam­la de­len av sta­den vitt­nar om vi­nets när­va­ro. Väns­ter si­da; Mau­ri­zio An­fos­so gör någ­ra av Dol­ce­aquas bäs­ta röd­vi­ner. Hö­ger: Vi­ner från Ka’ Man­ci­né.

Lau­ra och An­to­nio Bas­so le­ve­re­rar vin till bland an­nat Sve­ri­ge.

Du­rin är pi­on­jä­rer in­om mousserande vin från Li­gu­ri­en.

Ovan: Pi­ga­to- dru­vor på väg att mog­na. När de är fär­di­ga för skörd är de pric­ki­ga – ” pi­ga­to”. Hö­ger: Ro­ber­to på Bru­na vi­sar hur gräv­ling­ar och vild­svin äter upp de­lar av skör­den.

Ovan: På Ca­sa e Bottega är den vack­ra vin­lis­tan hand­skri­ven med bly­erts­pen­na. Överst: Som ti­di­ga­re gra­fisk de­sig­ner har Ro­ber­to satt sin prä­gel på Bru­nas eti­ket­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.