Övri­ga mat­stäl­len:

Gourmet - - ROMS TRAT­TO­RI­OR -

Bet­to e Ma­ry Hi­sto­riskt, lätt an­ar­kis­tiskt hak i kvar­te­ret Mand­ri­o­ne spe­ci­a­li­se­rat på in­äl­vor. Avsmak­nings­tall­rik för den som vill pro­va det mesta: tar­mar, lunga, le­ver och ko­mage. Ky­pa­ren går ige­nom me­nyn och för­kla­rar, men det finns även nob­la­re kött­bi­tar som gril­las. Myc­ket at­mo­sfär. In­till Via Ca­sili­na. Via dei Savorg­nan 99, tel +39 06 647 71 096 stängt sön­da­gar Can­ti­na Can­ta­ri­ni Stäl­let är av­gjort bäst då fisk ser­ve­ras, vil­ket är fre­dag och lör­dag samt tors­dag kväll. Bör­ja med hu­sets go­da fis­kan­ti­pasti och fort­sätt med en svart bläck­fisk­pas­ta el­ler en sjö­tunga, sog­li­o­la. Au­ten­tisk lo­kal som öpp­na­de här 1903. Pi­az­za Sal­lustio 12 stängt sön­da­gar risto­ran­tecan­ti­nacan­ta­ri­ni.it Dal Ca­va­li­e­re Gi­no Klas­siskt stäl­le in­till par­la­men­tet som idag drivs av Gi­nos barn. Pro­va ox­svan­sen, kanske Roms bäs­ta, lik­som de go­da ru­la­der­na. Rik­li­ga pas­ta­por­tio­ner, och det hän­der fort­fa­ran­de att ky­pa­ren ri­ver os­ten vid bor­det. Bo­ka i god tid. Vi­co­lo Ro­si­ni 4, tel +39 06 687 34 34 stängt sön­da­gar, OBS: tar in­te kort! Da Ne­ro­ne En li­ten oas up­pe på kul­len Col­le Op­pio fjär­ran från sta­dens ka­os. Klas­sis­ka ro­mers­ka rät­ter. Star­ta med de många an­ti­pastirät­ter­na som står upp­du­ka­de som en buffé. Man tar dock en­dast en gång! Ut­märkt spaghet­ti al­le von­go­le. Char­mi­gast som­mar­tid, då bor­den ställs ut di­rekt på trot­to­a­ren. Via del­le Ter­me di Ti­to 96, tel +39 06 481 79 52 stängt sön­da­gar Fi­a­schet­te­ria Beltram­me Hi­sto­risk krog som star­ta­de på 1800-ta­let som vin­lo­kal ne­dan­för Spans­ka trap­pan. Ma­ten är åter­i­gen på topp ef­ter att re­stau­rang­proffs ta­git över. Åt se­nast svamp­fyll­da ra­vi­o­li med val­nöts­sås. Go­da ef­ter­rät­ter. Var be­redd på att du kan få de­la bord med and­ra gäs­ter. Via del­le Cro­ce 39, tel +39 06 697 972 00 lunch och mid­dag Fran­ce­sco Er La­zi­a­le Det finns in­te många helt orör­da trat­to­ri­or kvar av det här sla­get. Kit­schig in­red­ning och ge­nu­in mat av mam­ma An­to­ni­et­ta, som står i kö­ket. Eloge för de många grön­sakstill­be­hö­ren. An­to­nel­la som ser­ve­rar tar hand om er. Da­gens rät­ter och vin gäl­ler. Myc­ket pris­värt. Via Ca­sili­na 493, tel +39 06 241 32 29 stängt ons­dag samt sön­dag kväll La Sag­ra del Vi­no Yt­ter­li­ga­re ett mat­stäl­le med kopp­ling till vin. Klas­sis­ka ro­mers­ka rät­ter la­ga­de med en enorm om­sorg av mam­ma Mar­cel­la, me­dan ma­ken Can­di­do ser­ve­rar si­na gäs­ter och ibland näs­tan be­stäm­mer vad de ska äta. Via Mar­zi­a­le 5, tel +39 06 397 370 15 stängt lör­da­gar och sön­da­gar Os­te­ria dell’Ang­e­lo Ang­e­lo Cro­ce är en fö­re det­ta rug­by­spe­la­re som öpp­nat den­na sto­ra lo­kal. Här ser­ve­ras kvälls­tid en ge­ne­rös me­ny med fle­ra rät­ter för 25 eu­ro med vin. Lunch­tid à la car­te, då det går bra att ba­ra ta en rätt. Via Gio­van­ni Bet­to­lo 24, tel +39 06 37 29 470 stängt lör­dag lunch och sön­da­gar Trat­to­ria del Pe­sce Ovän­tat ele­gant fisk­krog för att in­te lig­ga i cent­rum. Ky­pa­ren kom­mer till bor­det med ett jät­te­likt fat med da­gens färs­ka fångst, och det är ba­ra att väl­ja. Äga­ren Fe­de­ri­co är ock­så som­me­li­er och har kom­po­ne­rat den ut­märk­ta vin­lis­tan. Via Fol­co Por­ti­na­ri 27 stängt mån­dag lunch trat­to­ri­a­del­pe­sce.it Trat­to­ria Mon­ti Väl­känd fa­mil­jetrat­to­ria på Esquili­nen. Mam­ma Fran­ca står fort­fa­ran­de i kö­ket, se­kon­de­rad kvälls­tid av si­ci­li­ans­kan Aga­ta. Allt är gott, och själv går jag ald­rig här­i­från ut­an att ha ätit den ugns­ba­ka­de röd­löks­mous­sen med gor­gon­zo­las­ås. Ly­san­de ef­ter­rät­ter. Bo­ka i god tid. Via San Vi­to 13 a, tel +39 06 446 65 73 stängt mån­da­gar och sön­dag kväll Trat­to­ria Vec­chia Ro­ma I en käl­la­re med högt lig­gan­de föns­ter lig­ger den­na trat­to­ria dit sto­ra säll­skap gär­na går. Ky­par­na sho­war en del och kör en flam­be­rad ver­sion av hu­sets pas­ta ama­tri­ci­a­na som ser­ve­ras ur sto­ra pe­co­ri­noos­tar. Ma­ten är bra, och det är in­te en tu­rist­fäl­la som man först kan tro. All­tid fullt. Bo­ka i för­väg. Via Fer­ruc­cio 12b-c stängt sön­da­gar trat­to­ri­a­vec­chi­a­ro­ma.it Pe­ter Lo­ewe äls­kar Roms trat­to­ri­or och kom­mer näs­ta år ut med en bok om den ita­li­ens­ka hu­vud­sta­dens mest ka­rak­tä­ris­tis­ka mat­stäl­len.

Da Re­mo.

Da Set­ti­mio.

Hosta­ria Ro­ma­na Boc­cac­cio.

Dal Ra­gi­o­ni­e­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.