GRÖNSAKSLASAGNE

Gourmet - - PARMESAN -

Ma­ria Eli­sa an­vän­der par­mi­gi­a­no reg­gi­a­no. Själv­klart ska Ma­ria Eli­sas re­cept gö­ras på egen­hän­digt kav­la­de la­sag­ne­plat­tor, gjor­da på det ex­klu­si­va ve­te­mjöl som kal­las ti­po 0. Enkla­re är att kö­pa fär­di­ga färs­ka la­sag­ne­plat­tor och gö­ra fyll­ning­en en­ligt re­cep­tet ne­dan. 10 por­tio­ner LA­SAG­NE­PLAT­TOR:

10 ägg 500 g ve­te­mjöl 500 g man­na­gryn 2 msk oliv­ol­ja, ex­tra

ver­gi­ne ½ tsk grovt salt

TILL KOK­NING:

vat­ten och 2 msk ol­ja

PUMPA­FYLL­NING:

500 g gul pum­pa, t ex

but­ter­nut ¾ dl majs­ol­ja 1 vit­löks­klyf­ta 1 li­ten kvist färsk ros­ma­rin 1 krm ma­len svart

pep­par

AU­BER­GI­NE­FYLL­NING:

2 au­ber­gi­ner 500 g datterino

to­ma­ter 1 krm ma­len svart

pep­par ½ tsk salt

MAN­GOLD­FYLL­NING:

500 g man­gold 50 g smör ½ dl ri­ven par­me­san 1 krm ma­len svart

pep­par ½ tsk salt

TO­MAT­SÅS:

1 scha­lot­ten­lök 1 ½ dl majs­ol­ja 1 tsk strö­soc­ker 1 msk vat­ten 4 msk dub­bel­kon

cen­tre­rad to­mat­puré 2 dl vat­ten ½ tsk salt

BE­CHA­MELSÅS:

1 li­ter mjölk 2 dl ve­te­mjöl 100 g smör ½ krm ri­ven

mus­kot­nöt 1 ½ dl ri­ven par­me­san ½ tsk salt ½ krm ma­len vit

pep­par 1 dl ri­ven par­me­san 2 tsk smör

TILL MON­TE­RING:

5 dl ri­ven par­me­san 50 g smör

DU BE­HÖ­VER OCK­SÅ:

pas­ta­ma­skin mez­zalu­na, halv­må­ne

for­mad grön­saks­kniv

1 Pas­ta­deg:

Blan­da sam­man mjöl, man­na­gryn och ägg på ett bak­bord tills de­gen blir jämn och kom­pakt. När den är klar tar du av en bit och rul­lar den ge­nom pas­ta­ma­ski­nen. Bör­ja på grov tjock­lek och gör den tun­na­re var­je gång. Pla­ce­ra pas­ta­rem­sor­na på en mjö­lad yta och skär dem till la­sag­ne­plat­tor.

2 Pumpa­fyll­ning:

Skölj pum­pan, skär den i mind­re bi­tar och skär bort ska­let. Skär se­dan frukt­köt­tet i små bi­tar. Het­ta upp ol­jan i en ka­strull. Lägg ner vit­löks­klyf­tan och fräs den hel för­sik­tigt på låg vär­me. Till­sätt ros­ma­rinkvist, pep­par och pum­pa­tär­ning­ar. Fräs allt­sam­mans på låg vär­me ca 20 min. Till­sätt vat­ten vid be­hov. Ta upp vit­löks­klyf­ta och ros­ma­rinkvist när pum­pan är ge­nom­kokt.

3 Au­ber­gi­ne­fyll­ning:

Skölj au­ber­gi­ner­na och ska­la dem ba­ra så myc­ket att de in­te fal­ler sön­der vid tillag­ning­en. Skär dem i tun­na ski­vor, strö över salt och låt dem lig­ga på pap­per så att väts­kan dras ut. Skär se­dan au­ber­gi­nen i små­bi­tar. Het­ta upp ol­jan i en ka­strull och lägg ner au­ber­gi­ne­bi­tar­na. Sänk vär­men till låg och fräs ca 5 min. Till­sätt se­dan pep­par och to­ma­ter och ko­ka vi­da­re ca 20 min.

4 Man­gold­fyll­ning:

Blan­che­ra man­gol­den i sal­tat vat­ten. Pres­sa se­dan ut vatt­net och hac­ka man­gol­den grovt med en mez­zalu­na. Smält smö­ret i en ka­strull och sau­te­ra man­gol­den i det. Kryd­da med salt och pep­par och tilla­ga ca 10 min. Ta av ka­strul­len från vär­men och till­sätt par­me­sa­nen.

5 Bécha­melsås:

Värm mjöl­ken i en gry­ta. Smält un­der ti­den 50 g smör på svag vär­me i en li­ten ka­strull med salt och pep­par. När smö­ret smält, sik­ta ner mjö­let li­te i ta­get un­der om­rör­ning. Vis­pa sam­man till en klump­fri red­ning.

6

Till­sätt mjöl­ken, li­te åt gång­en, och fort­sätt rö­ra tills så­sen ko­kar upp. Ta av ka­strul­len från pan­nan och vis­pa ner mus­kot, åter­stå­en­de smör och par­me­san. Sma­ka av och ju­ste­ra even­tu­ellt krydd­ning­en med yt­ter­li­ga­re salt.

7 To­mat­sås:

Ska­la och hac­ka scha­lot­ten­lö­ken. Värm ol­jan i en ka­strull. Bryn se­dan lö­ken till­sam­mans med sock­ret för att ta bort syr­lig­he­ten. Till­sätt 1 msk vat­ten för att hind­ra lö­ken från att brän­nas vid. Till­sätt to­mat­purén och till sist 2 dl vat­ten och salt. Sjud ca 10 min och ju­ste­ra krydd­ning­en med salt.

8

Värm ug­nen till 200°. Fyll en stor ka­strull med vat­ten och strö i sal­tet. Ko­ka upp, till­sätt ol­jan och blan­che­ra la­sag­ne­plat­tor­na i det ko­kan­de vatt­net.

9 Mon­te­ring:

Täck en form med ett par ske­dar to­mat­sås. Lägg la­sag­ne­plat­tor­na över och där­ef­ter pumpa­fyll­ning, bécha­mel (se till att häl­la sås även på sidorna), 1 ½ dl par­me­san i mit­ten och små bi­tar smör.

10

Lägg på mer pas­ta (nu på den and­ra led­den), man­gold och bécha­mel som sprids ut jämnt samt yt­ter­li­ga­re 1 ½ dl par­me­san och smör­bi­tar. Lägg se­dan yt­ter­li­ga­re ett la­ger pas­ta (åt sam­ma håll som det förs­ta lag­ret), au­ber­gi­ne­fyll­ning, 1 ½ dl par­me­san, bécha­mel och smör­bi­tar. Av­slu­ta med ett la­ger pas­ta (åt sam­ma håll som det and­ra lag­ret), to­mat­sås, li­te bécha­mel, åter­stå­en­de par­me­san och smör­bi­tar.

11

Stick ner tand­pe­ta­re i la­sag­nen så att den in­te hö­jer sig un­der tillag­ning­en. Tilla­ga i ug­nen ca 40 min.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.