BARGNOLINO

Gourmet - - PARMESAN -

Klas­sisk ita­li­ensk slån­bärs­li­kör som van­ligt­vis görs i ok­to­ber och no­vem­ber. Tric­ket ba­kom bäs­ta re­sul­tat är att ploc­ka bä­ren i rätt tid. De ska va­ra fas­ta men än­då så mju­ka att man får fläc­kar på hän­der­na när man plund­rar de stic­ki­ga kvis­tar­na på dem. All­ra bäst är bä­ren om de bli­vit frost­nup­na. Det finns li­ka många re­cept som det finns fa­mil­jer. Det här är Ma­ria Eli­sas ver­sion.

2 flas­kor à 5 dl

1 kg slån­bär 1 ci­tron 1 li­ter rent bränn­vin 6 krydd­nej­li­kor 2−3 ka­nel­stäng­er 1 ½ dl vitt vin 5 ½ dl strö­soc­ker (ca 500 g)

DU BE­HÖ­VER OCK­SÅ:

rot­frukt­s­ska­la­re hus­hålls­ter­mo­me­ter glas­behål­la­re med lock el­ler

da­me­jean­ne sil­duk flas­kor med lock

1 Skölj bä­ren var­samt. Tvät­ta ci­tro­nen no­ga och ska­la av det tun­na, gu­la ska­let med hjälp av en rot­frukt­s­ska­la­re. Häll bränn­vi­net i en ka­strull och het­ta upp till 95°. Mät tem­pe­ra­tu­ren no­ga med hus­hålls­ter­mo­me­ter.

2 Lägg bä­ren i en stor glas­behål­la­re med lock el­ler i en da­me­jean­ne. Lägg ner ci­tron­skal, krydd­nej­li­kor och ka­nel. Häll på bränn­vi­net och ställ i rumstem­pe­ra­tur på mörk plats 3 må­na­der. Ta ut i lju­set varan­nan, var tred­je dag och rör om (el­ler ska­ka om du an­vän­der da­me­jean­ne).

3 Ef­ter 3 må­na­der är det dags att si­la bort bä­ren från bränn­vi­net ge­nom sil­du­ken.

4 Häll vin och soc­ker i en ka­strull, het­ta upp och rör om så att sock­ret lö­ses upp. Rör sam­man med slån­bärs­bränn­vi­net.

5 Häll upp li­kö­ren på flas­kor och för­slut med lock. Låt stå på lag­ring ett år. Ser­ve­ra li­kö­ren iskall ef­ter en mål­tid för att un­der­lät­ta mat­smält­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.