My­tisk fran­sos i ny år­gång

Gourmet - - NYTT -

En ”bra mel­lanår­gång”. Or­den från im­por­tö­ren av ett av värl­dens mest ex­klu­si­va vin­hus är möj­li­gen nå­got mo­des­ta, men allt är ju re­la­tivt. Do­mai­ne de la Ro­manée-Con­ti är li­ka mytomspun­net som dyrt, sam­ti­digt är vi­ner­na all­tid fan­tas­tiskt väl­gjor­da. Så en ”bra mel­lanår­gång” får än­då räk­nas som topp­klass. Vi har pro­vat sex av värl­dens mest ex­klu­si­va vi­ner in­för hös­tens lan­se­ring (sam­li­ga år­gång 2014): Cor­ton, Éché­zeaux, Grands-Éché­zeaux, Ro­manée-St-Vi­vant, Riche­bourg och La Tâche.

Ge­ne­rellt har vi­ner­na re­dan nu un­der­bar par­fym. Smak­mäs­sigt är de där­e­mot be­tyd­ligt mer slut­na. Ge­men­sam näm­na­re är hög sy­ra och en an­ge­näm ton av grön to­bak. Cor­ton är ovan­ligt rund och fin, Éche­zeaux näs­tan in­bju­dan­de ge­ne­rös till en bör­jan men slu­ter sig se­dan i gla­set. Riche­bourg spe­lar med så vack­ra dis­kant­to­ner att man blir få­nigt lyck­lig. Grands-Éché­zeaux och Ro­manée-St-Vi­vant är ung­dom­ligt slut­na i sin kom­plex­i­tet, och störst kom­plex­i­tet har La Tâche som ba­ra ger en för­nim­mel­se om vad som kom­mer att hän­da i fram­ti­den. Do­mai­ne de la Ro­manée-Con­ti be­skri­ver år­gång 2014: ”Ef­ter en fuk­tig, mild vin­ter följ­de en vac­ker, torr vår och en för­sä­song fri från an­grepp med ti­dig blom­ning. Storm och ha­gel spö­ka­de i slu­tet av ju­ni, där­ef­ter kom tor­ka och het­ta. Ju­li bjöd på 'allt en vinod­la­re in­te vill ha' det vill sä­ga ky­la, då­ligt med sol men desto mer regn. Mog­na­den kom dock igång i slu­tet av au­gusti, och sep­tem­ber bjöd istäl­let på 'allt en vinod­la­re vill ha' i form av tor­ra vin­dar, sol och mått­lig vär­me. För de rö­da vi­ner­na kräv­des to­talt sett läng­re tid från blom­ning till skörd än de nor­ma­la 100 da­gar­na, och den 16 sep­tem­ber star­ta­de skör­den i Cor­ton med det 80 man star­ka tea­met. Den 26:e av­slu­ta­des den i Éché­zeaux, och sam­man­fatt­nings­vis höll då dru­vor­na myc­ket god kvalitet, sam­ti­digt som kvan­ti­te­ten var ovan­ligt stor. År­gång 2014 har lärt oss att risk­tag­ning och tur är två vik­ti­ga fak­to­rer för att lyc­kas.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.