GLASS MED VÄR­DE

Gourmet - - NYTT -

Jär­naglass har se­dan star­ten för nio år se­dan allt­mer fram­gångs­rikt sla­gits mot de verk­li­ga glass­gi­gan­ter­na. Men ti­den ta­lar an­tag­li­gen för små pro­du­cen­ter, och nu vill Jär­na­kol­lek­ti­vet nå än­nu läng­re ut i stu­gor­na och på sikt bli Sve­ri­ges le­dan­de till­ver­ka­re av su­per pre­mi­um-glass. Och man gör det in­te ba­ra ge­nom att skip­pa aro­mer och fär­gäm­nen, ut­an ock­så med hjälp av nya namn på fem av si­na el­va eko­lo­giskt till­ver­ka­de glas­sor­ter. Va­nilj­glas­sen har döpts om till Du är li­ka myc­ket värd, och hal­lon­sor­bet ti­tu­le­ras nu­me­ra Ta tå­get istäl­let. Även om nam­nen kan kän­nas kons­ti­ga och om­ständ­li­ga är de, vik­ti­gast av allt, be­tyd­ligt läng­re än glas­sar­nas in­ne­hålls­för­teck­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.