Kor­re­spon­den­ter­na

PER MEUR­LING, BER­LIN

Gourmet - - CONTENTS -

Var bubb­lar det mest och bäst i Lon­don, Ber­lin, New York och Rom just nu? Gour­mets kor­re­spon­den­ter vet var det hän­der.

Stäng­ning­en av den le­gen­da­ris­ka och om­tyck­ta bist­ron In­du­stry Stan­dard i Neukölln öpp­na­de en ga­pan­de luc­ka i Ber­lins ut­bud av hög­klas­si­ga gastro­pu­bar. Men un­der det se­nas­te halv­å­ret har det dykt upp två helt nya stäl­len på sce­nen som har vi­sat sig mer än re­do att bä­ra vi­da­re fack­lan. Först har vi Wag­ner, den självut­nämn­da ”cock­tail­bist­ron” som öpp­na­de i vint­ras i ett gam­malt el­verk i nor­ra Kreuz­berg av en del av det ur­sprung­li­ga gäng­et ifrån In­du­stry Stan­dard. Här bjuds det på su­per­ba läc­ker­he­ter i fast och fly­tan­de form, från fru­kost till mid­dag, men det är fram­för allt de långa kväl­lar­na på Wag­ner som är en ka­val­kad i ber­linsk livsnjut­ning. Pom­mes fri­tes fri­te­ra­de i rökt biff-fett, blod­korvs-dump­lings och blå­muss­lor med cho­ri­zo ser­ve­ras med väl ut­val­da na­tur­vi­ner, me­dan den sten­coo­la och Ya­ku­za-in­spi­re­ra­de bar­ten­dern Tu­an med yt­ters­ta per­fek­tion form­ger is­bi­tar till si­na be­röm­da cock­tails. I and­ra än­dan av Kreuz­berg hit­tar man den kak­la­de fa­sa­den till St. Bart, där det be­drivs en myc­ket lik­nan­de verk­sam­het. Även här är rät­ter­na små och ut­for­ma­de för att de­las, cock­tail­me­nyn ovan­ligt bra och vin­lis­tan do­mi­ne­rad av na­tur­vi­ner från små­ska­li­ga pro­du­cen­ter. Bå­de mat och dryck är dock myc­ket enkla­re än på Wag­ner, och den mör­ka lo­ka­len med plats för ge­di­get bar­häng bju­der in för att till­bringa långa kväl­lar. Här be­stäl­ler man helst gril­la­de jord­ärt­skoc­kor med ai­o­li och bacon­sand­wiches med HP-sås in­nan man ger sig på hu­vud­at­trak­tio­nen: den van­sin­nigt go­da fri­te­ra­de kyck­ling­en som vänts i ta­ba­sco­smör och gjort sig ett namn långt bort­om stads­de­lens Kreuz­bergs grän­ser. Vin­lis­tan har många, myc­ket spän­nan­de po­si­tio­ner från bland an­nat Ös­teu­ro­pa, och pre­cis som den ge­dig­na cock­tail­lis­tan och ma­ten är all­ting ma­ka­löst pris­värt. Wag­ner och St. Bart är två obe­ro­en­de re­stau­rang­pro­jekt som ing­er mass­vis med hopp om Ber­lins fram­tid in­om ca­su­al di­ning. De lyc­kas ex­akt med det man vill med en gastro­pub i Tysklands hu­vud­stad: rik­tigt bra och en­kel mat, en smart vin­lis­ta, grym­ma drin­kar och en av­slapp­nad at­mo­sfär. Lägg till att bå­da re­stau­rang­er­na är myc­ket pris­vär­da och du har re­cep­tet till rik­ti­ga stam­mishak. WAG­NER Paul-Linc­ke-Ufer 22 10999 Ber­lin +49 176 225 833 42 www.wag­ner­cock­tail­bist­ro.com Gra­e­festraße 71 10967 Ber­lin +49 30 407 511 75 stbart­pub.com

Wag­ner i Ber­lin.

St Bart. ST. BART

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.