BÄST JUST NU

Gourmet - - INNEHÅLL NR 4 - Text: AN­DERS MELLDÉN

Gour­mets vinre­cen­sent väl­jer bland som­ma­rens all­ra smar­ri­gas­te roséfa­vo­ri­ter.

MED SOM­MA­RENS FÖRS­TA strå­lar kom­mer rosény­he­ter­na som på lö­pan­de band. Sam­ti­digt ta­las det nu om att den sto­ra hajpen va­rit, att den rosétrend som slog till runt 2010 och vux­it sig allt star­ka­re sett sin kul­men och är på väg ner. Kanske är det så, men fak­tum är att vi fort­fa­ran­de kö­per runt 15 mil­jo­ner li­ter på Sys­tem­bo­la­get. Sta­di­ga siff­ror de se­nas­te tre fy­ra åren. Dess­utom kräng­er kro­gar­na rosé så det står här­li­ga till så fort so­len tit­tar fram mel­lan mars och ju­li.

För själv­klart är det så att en vin­ka­te­go­ri som säl­jer li­ka myc­ket som ex­em­pel­vis mous­se­ran­de vi­ner gör un­der he­la året, den kan man trött­na på. I au­gusti märks det; då går vi gär­na över till vitt el­ler rött igen.

Nej, ryktet om rosévi­nets död är – som Mark Twain skul­le ha sagt – be­tyd­ligt över­dri­vet. Men för att be­hål­la sin po­si­tion be­hö­ver nog rosévin­s­pro­du­cen­ter­na sli­pa li­te på själv­för­tro­en­det. Sys­tem­bo­la­gets an­sva­ri­ge in­kö­pa­re kom­men­te­rar årets rosélan­se­ring­ar: ”Tren­den är tyd­lig. De fles­ta rosévi­ner som pro­du­ce­ras har en blek- el­ler ljus­ro­sa färg. Fär­gen som var sy­no­nym med vi­ner­na från Pro­vence kom­mer igen i vi­ner­na från Nya värl­den men ock­så i de spans­ka, tys­ka el­ler ita­li­ens­ka rosévi­ner­na.”

Jag anar en viss ängs­lig­het från bå­de im­por­tö­rer och pro­du­cen­ter när jag pro­var rosé­er­na i be­ställ­nings­sor­ti­men­tet. Av 88 vi­ner kom­mer en fjär­de­del från Pro­vence. Räk­nar man in al­la vi­ner från söd­ra Frank­ri­ke är det närapå hälf­ten. Räk­nar man se­dan in al­la vi­ner som har Pro­vence-stil är det för­stås än­nu fler. Pro­vence gör fan­tas­tiskt fi­na rosé­er, men kon­kur­ren­sen om den­na kor­ta men kärn­ful­la för­sälj­ning är mör­dan­de hård, sär­skilt när näs­tan al­la vi­ner sma­kar li­ka­dant. Då kanske nå­gon skul­le kun­na va­ra mo­dig nog att gö­ra nå­got an­norlun­da. Helt plöts­ligt stic­ker ju en fat­lag­rad mörk spansk rosé ut som spän­nan­de. Men även span­jo­rer­na blir allt lju­sa­re och lät­ta­re. Och Ita­li­ens ”chi­a­ret­to” – vad hän­de med den mör­ka, körs­bärs­fruk­ti­ga och mat­vän­li­ga rosén? Jo, den gav ock­så upp till för­mån för ner­vöst trend­föl­jan­de.

Sam­ti­digt har jag full för­stå­el­se – folk vill ju säl­ja, och att då sneg­la på vad som fak­tiskt fun­kar är helt na­tur­ligt. Men ska rosé­seg­men­tet in­te själv­dö be­hövs en stör­re va­ri­a­tion i vinsti­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.