NYTT OCH HETT

Gourmet - - INNEHÅLL NR 4 -

Böcker, kro­göpp­ning­ar och an­nat mat­nyt­tigt.

Kö­er­na bru­kar vind­la sig långa ut över bå­de ga­tor och torg. Vi som nå­gon gång va­rit i stä­der som Flo­rens, Rom el­ler Mi­la­no och är svag för glass där in­gre­di­en­ser­na kom­mer fram och allt in­te ba­ra sma­kar soc­ker – ja, vi har väl al­la nå­gon gång sprung­it på Grom.

Se­dan 2003 har Tu­rin­kom­pi­sar­na Fe­de­ri­co Grom och Gui­do Mar­ti­net­ti gjort gelato på rik­tigt. Ef­ter att de öpp­nat allt fler bu­ti­ker ut­an­för Ita­li­en – till ex­em­pel i New York, Osa­ka och se­nast Lon­don – finns de­ras glass nu även i 200 svens­ka bu­ti­ker; sex sor­ter, varav två sor­be­ter.

Idén är att an­vän­da så få in­gre­di­en­ser som möj­ligt. Och för att be­hål­la kon­trol­len över kva­li­te­ten bygg­de du­on ti­digt upp ett eget jord­bruk, det lil­la Mu­ra Mu­ra mitt bland vin­ran­kor­na på kul­lar­na hos de häp­na Bar­ba­re­sco-od­lar­na i Pi­e­mon­te.

– Jag är ju själv ut­bil­dad eno­log och har ar­be­tat bland an­nat för Gaia. En dag när jag gick runt på vin­går­den ha­de jag just läst en ar­ti­kel av Slow­food-grun­da­ren Car­lo Petri­ni om var­för glass in­te sma­ka­de som den gjor­de när han var li­ten: en­kel, ren och fo­ku­se­rad på en smak. Så jag drog pa­ral­lel­ler till vin­värl­den och tänk­te att vi skul­le gö­ra glass med li­ka star­ka band till jord­bru­kar­na, sä­ger Gui­do Mar­ti­net­ti.

Han ta­la­de med sin kom­pis Fe­de­ri­co, som ar­be­ta­de i den nor­di­ta­li­ens­ka fi­nans­värl­den. Fe­de­ri­co ska­pa­de en af­färs­plan med sitt ist­ris­ka ef­ter­namn som fond – Grom var grun­dat.

Fem­ton år se­na­re väx­er Grom fort­fa­ran­de. Just nu fin­sli­par Gui­do på den per­fek­ta, mest ele­gan­ta si­ci­li­ans­ka gra­ni­tan, allt me­dan Fe­de­ri­co fort­sät­ter att le­ta ef­ter den per­fek­ta bu­ti­ken här i Sve­ri­ge för oss glas­sug­na nord­bor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.