BÄST I BER­LIN

Ber­lin är på väg att bli en av Eu­ro­pas mest in­tres­san­ta mat­des­ti­na­tio­ner. Vår Ber­lin kor­re­spon­dent Per Meur­ling tar dig med på en gui­dad tur bland sta­dens he­tas­te re­stau­rang­er, tra­di­tio­nel­la kro­gar och coo­las­te ba­rer. Det är ba­ra att hänga med!

Gourmet - - INNEHÅLL NR 4 - Text och fo­to: PER MEUR­LING

Gour­mets Tysklandskor­re Per Meur­ling för oss bort­om det kän­da Ber­lin till hu­vud­sta­dens he­tas­te plat­ser.

BER­LIN HA­DE LÄNGE ett väl­för­tjänt ryk­te som ku­li­na­risk öken bland Eu­ro­pas met­ro­po­ler, men den enor­ma till­väx­ten i form av ka­pi­tal och be­folk­ning i den tys­ka re­pu­bli­kens hu­vud­stad har lett till en ex­plo­sions­ar­tad ut­veck­ling på re­stau­rang­fron­ten. Väl­fyll­da re­stau­rang­ga­tor, blomst­ran­de stre­et food-mark­na­der och ban­bry­tan­de fi­ne di­ning-pro­jekt – ma­ten är helt klart Ber­lins nya te­ch­no, och man mär­ker att gräns­lös he­do­nism och fes­ter som sträc­ker sig över he­la hel­ger del­vis har gett plats för bra spis i takt med att klub­bä­ga­re byg­ger om si­na lo­ka­ler till re­stau­rang­er. Den ku­li­na­ris­ka dim­man runt mu­rens fall har lagt sig och be­rett plats åt en mo­dern matscen som un­der si­na bäs­ta stun­der får en att tän­ka på New York och Lon­don, i al­la fall när det gäl­ler bredd och in­no­va­tion. Och me­dan den un­der­må­li­ga ser­vice­kul­tu­ren stund­tals kan va­ra fru­stre­ran­de kan man trös­ta sig med att det finns fan­tas­tisk mat och dryck för al­la plån­böc­ker i Ber­lin samt ett brett ur­val av tu­sen­tals re­stau­rang­er som lätt till­freds­stäl­ler al­la be­hov.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.