KORRESPONDENTERNA

Gourmet - - INNEHÅLL NR 6 - Av: MELINDA JOE, TOKYO

Var bubb­lar det mest och bäst i Tokyo, Lon­don, New York och Rom just nu? Gour­mets kor­re­spon­den­ter vet var det hän­der.

In­ua, som öpp­na­de un­der stor upp­märk­sam­het i som­ras, drivs av Tho­mas Fre­bel, fö­re det­ta ut­veck­lings­chef på No­ma. Pro­jek­tet har ta­git år att för­be­re­da. Ef­ter No­mas fem vec­kors po­pup på Man­da­rin Ori­en­tal Tokyo 2015 åter­vän­de Fre­bel till Kö­pen­hamn och kän­de att han in­te ”var klar med Ja­pan”. En möj­lig­het upp­stod när Ka­do­ka­wa Cor­po­ra­tion ut­tryck­te ett in­tres­se för att ta det nynor­dis­ka kon­cep­tet till Ja­pans hu­vud­stad. Re­stau­rang­en lig­ger spek­ta­ku­lärt på ni­on­de vå­ning­en i en me­di­a­bygg­nad i en lugn del i Li­di­a­bashi­om­rå­det. Lo­ka­len är öp­pen och luf­tig, my­sig på ett mi­ni­ma­lis­tiskt sätt, med en hän­fö­ran­de ut­sikt över sta­den. Menyn är främst växt­ba­se­rad och vi­sar på ovan­li­ga ja­pans­ka in­gre­di­en­ser som bi­lar­ver från Na­gano och kay­a­nöt, ett slags ja­pansk mus­kot­nöt, från Miy­a­za­ki, vil­ka ut­ma­nar de tra­di­tio­nel­la vär­de­ring­ar­na av lyx. Det är långt från foie gras, även om tryf­fel dy­ker upp på en kött­lik­nan­de ”stek” på eno­ki­s­vamp i en sås av äggu­la, me­dan ka­vi­ar ser­ve­ras som till­be­hör till en rätt på ägg­plan­ta, som ko­kats i val­nöts­ol­ja, och sås på pumpakär­nor. Som för­vän­tat hit­tar vi fer­men­te­rat, ploc­kat, re­duk­tio­ner och havs­väx­ter på menyn. Någ­ra må­na­der ef­ter öpp­ning la­de Fre­bel till nya ex­pe­ri­men­tel­la rät­ter, som ba­kad blac­klip aba­lo­ne med sö­ta lo­tus­frön. Det kos­tar en del att äta här, men In­ua är ett spän­nan­de och väl­kom­met till­skott på To­kyos matscen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.