Resmin­ne – på gott och ont

Gourmet - - LEDARE -

DET TOG MIG lång tid att åter­vän­da till Istan­bul. Sta­den som för fem år se­dan blomst­ra­de och som med sin fa­sci­ne­ran­de histo­ria, vack­ra se­värd­he­ter och un­der­ba­ra mat bli­vit ett av värl­dens mest in­tres­san­ta res­mål. Det som hän­de se­dan är tra­giskt. En opå­lit­lig le­da­re, terror­dåd och döds­straff fick tu­ris­ter att snabbt vän­da blic­kar­na åt and­ra håll. Visst fort­sät­ter char­ter­re­sor­na till An­ta­lya och Ala­nya, men lan­det käm­par i mot­vind. Jag har känt en osä­ker­het och ett mot­stånd till att åter­vän­da, men Istan­bul har en ma­gisk drag­nings­kraft och en märk­lig för­må­ga att ta tag i ens själ.

Det förs­ta som slår mig är myll­ret av män­ni­skor. Här bor 20 mil­jo­ner in­vå­na­re. De är otrev­li­ga, knuf­fas och är all­mänt ohyf­sa­de. De är över­allt. En van­lig var­dag i Istan­bul på­min­ner om en rea-ut­för­sälj­ning på Me­di­a­markt. Se­dan har vi de hi­sto­ris­ka land­mär­ke­na: Ha­gia So­fia, Blå mos­kén, Top­ka­pi-pa­lat­set, krydd­mark­na­den.

Och ma­ten ... Al­la des­sa un­der­ba­ra smaker, dof­ter och kom­bi­na­tio­ner. Okej, jag er­kän­ner att allt in­te är fan­tas­tiskt. Un­der mitt se­nas­te be­sök sma­ka­de jag en ost som lag­rats i get­skinn. Den låg på mar­ken i bu­ti­ken, fort­fa­ran­de in­svept i skinn med päl­sen kvar. Jag hann ba­ra ta en li­ten tug­ga av den kraf­tigt jäs­ta och il­lasma­kan­de os­ten in­nan jag med storm­steg låt­sa­des ha ett ären­de ut ur af­fä­ren. Väl på ga­tan spot­ta­de jag ut os­ten i han­den. Då kän­des det pin­samt, idag är det mer ett spe­ci­ellt, li­te lus­tigt min­ne. Istan­bul är en unik stad med ena fo­ten i Eu­ro­pa och den and­ra i Asi­en.

Bå­tar går mel­lan kon­ti­nen­ter­na över flo­den Bospo­ren. Det som loc­kar mig till Istan­bul är vis­ser­li­gen ma­ten men ock­så möj­lig­he­ten att få upp­le­va sta­den till­sam­mans med tur­kis­ke krö­ga­ren Maks­ut As­kar, som bju­dit in eng­els­man- nen Ja­mes Close för ett gast­ro­no­miskt sam­ar­be­te på re­stau­rang Ne­o­lo­kal.

Följ med på en ma­gisk upp­täckts­färd i Istan­bul på si­dan 89. Och på si­dan 99 träf­far vi se­dan Ja­mes Close på hans två­stjär­ni­ga re­stau­rang The Ra­by Hunt i Darlington. En fa­sci­ne­ran­de histo­ria om en golfspe­la­re som bytt kar­riär och ska­pat en ku­li­na­risk des­ti­na­tion på eng­els­ka lands­byg­den. I det här num­ret fo­ku­se­rar vi li­te ex­tra på Asi­en. Koc­ken Eli­sa­beth Jo­hans­son bju­der, i ett re­por­tage in­spi­re­rat av en kock i Ra­jast­han, på kryddor, smak­ful­la es­sen­ser och väl­dof­tan­de ol­jor. Jens Lin­der träf­far mun­ken Je­on Kwan, som in­spi­re­rar med tem­pel­mat i de ko­re­ans­ka ber­gen, och Erik Vi­de­gård fort­sät­ter att ut­veck­la si­na asi­a­tis­ka smaker på nya Vi­de­gård. Vi be­sö­ker Erik An­ders­son och El­li­nor Lind­blom på Spill, som ta­git ze­ro was­te till en ny ni­vå. Da­ni­el­la Il­ler­brand för­fä­ras över snabb­la­gad mat, Ste­fan Ekengren tar pul­sen på svenskars fa­sci­na­tion för krisp och Olle T Cell­ton ger go­da råd till bli­van­de koc­kar. Dess­utom får du föl­ja med dryc­kes­re­dak­tör An­ders Melldén till film­re­gis­sö­ren Cop­po­las fan­tas­tis­ka vin­värld.

To­ve Os­kars­son Henc­kel Chefre­dak­tör Må gott så ses vi i kö­ket!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.