Gril­lad havs­ab­bor­re med kryd­dig sås

Gourmet - - VIDEGÅRDS VÄRLD -

Hav­sab­bor­rens kött lik­nar gö­sens, vitt och fast. Den pas­sar fint att gril­la och ser­ve­ra med en kryd­dig sås. Allt fler fisk­hand­la­re säl­jer nu den po­pu­lä­ra fis­ken. För­sök hit­ta fis­kar som väger ca 500 g. Be din fisk­hand­la­re att fjäl­la och ta ur fis­ken samt klip­pa bort gä­lar­na men lå­ta hu­vud och fe­nor va­ra kvar.

4 per­so­ner

2 ur­tag­na havs­ab­bor­rar,

à ca 500 g 2 msk po­ta­tis­mjöl

MA­RI­NAD:

2 msk Sha­ox­ing-vin ( fer­men

te­rat ris­vin) el­ler torr sher­ry 1 ½ tsk salt en bit färsk ing­e­fä­ra, strim­lad 4 sal­lads­lö­kar, strim­la­de

KRYD­DIG SÅS:

3 msk fin­hac­kad vit­lök 3 msk fin­hac­kad färsk ing­e­fä­ra 8 sal­lads­lö­kar, bå­de den vi­ta

och den grö­na de­len 6 msk Ching­ki­ang-vi­nä­ger

(ris­ba­se­rad svart vi­nä­ger) 1 msk se­sa­m­ol­ja 6 msk fisk­bul­jong 2 msk ljus so­ja 1 dl strö­soc­ker 1 msk Sha­ox­ing-vin el­ler

torr sher­ry ½ tsk salt 2 msk po­ta­tis­mjöl 1 Skå­ra si­dor­na på fis­ken ge­nom att först gö­ra ett snitt fram­för stjärt­fe­nan ner mot be­net, vik se­dan kni­ven 90° mot hu­vu­det och fort­sätt snit­tet 2 cm fram­åt så att en fic­ka bil­das. Fort­sätt skä­ra på sam­ma sätt så att du har fy­ra, fem fic­kor på var­je si­da. När du hål­ler fis­ken i stjär­ten ska fic­kor­na fal­la ut från fis­ken. 2 Gnid in fis­ken med ris­vin och salt inu­ti, ut­an­på och i fic­kor­na. Fyll se­dan var­je fic­ka med en bit ing­e­fä­ra och en bit sal­lads­lök, låt ma­ri­ne­ra 30 min och ta se­dan bort ing­e­fä­ran och lö­ken. 3 Kryd­dig sås: Snabb­stek vit­lök, den vi­ta de­len av sal­lads­lö­ken och ing­e­fä­ra tills det dof­tar. Till­sätt so­ja, soc­ker och ris­vin, ko­ka upp och red av med po­ta­tis­mjöl om det be­hövs. Smak­sätt med vi­nä­ger och salt. Lägg i den grö­na sal­lads­lö­ken. 4 Värm ug­nen till 125°. Rul­la fis­ken i po­ta­tis­mjöl, gril­la i het grill­pan­na tills du fått vack­ra grill­rän­der. Lägg över i en ugns­sä­ker form och låt fis­ken tilla­gas klar i ugn. Den är klar då du kan stic­ka ett bam­buspett ge­nom ryg­gen på det tjoc­kas­te stäl­let ut­an mot­stånd. 5 Ser­ve­ring: Lägg upp på fat och ske­da över så­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.