ING­LE­NOOK I FLAS­KA

Gourmet - - COPPOLAS INGLENOOK – NAPAS FÖRSTA KVALITETSVINERI -

Al­la vi­ner från Ing­le­nook görs av eg­na dru­vor från de 95 hek­ta­ren vin­går­dar.

2014 Edi­zio­ne Pen­ni­no

Zin­fan­del­ba­se­rat vin, lag­rat 18 må­na­der i fat av fransk och ame­ri­kansk ek. Kryd­digt par­fy­me­rad doft med po­me­rans och rö­da bär. Fin söt­frukt, god ron­dör och li­ten pepp­rig­het med vi­ol och po­me­rans i sma­ken.

2013 Ing­le­nook Ca­ber­net Sau­vig­non

Kal­la­des ti­di­ga­re Cask Ca­ber­net. Hu­vud­sak­li­gen ca­ber­net sau­vig­non med en li­ten del ca­ber­net franc, pe­tit ver­dot och mer­lot, lag­rat i mesta­dels fransk ek un­der 18 må­na­der. Tätt, kom­plext och kon­cen­tre­rat i bå­de doft och smak. Un­der­bar ung söt­frukt, snygg stram­het och li­ten vär­me. En hyll­ning till John Da­ni­els upp­märk­sam­ma­de vin från 1941.

2013 Ing­le­nook Ru­bi­con,

En år­gång med 100 pro­cent ca­ber­net sau­vig­non (vis­sa år är det li­te mer­lot i blen­den). Här finns sö­ta vi­ol­ka­ra­mel­ler, hal­lonlakrits, cas­sis och mint i dof­ten. Sma­ken bju­der på ung, kraf­tig frukt, mör­ka bär och moc­ka. Ef­ter hand träng­er dru­vor­nas fris­ka sy­ra och stra­ma tan­ni­ner ige­nom och ger en skönt lag­rings­dug­lig struk­tur. Här möts det bäs­ta av två värl­dar – ka­li­for­nisk ge­ne­ro­si­tet och fransk vin­mak­ning. Lag­rat 18 må­na­der i fransk, mesta­dels ny, ek. Upp­se­en­de­väc­kan­de är al­ko­hol­hal­ten på ”ba­ra” 13,8 pro­cent. Cirka­pris 1 800 kr.

2014 Ing­le­nook Blan­ca­neaux

Förs­ta år­gång­en av det­ta vi­ta vin var 1999. En vit Rhô­ne- blend av vi­og­ni­er, rous­san­ne och marsan­ne som pro­du­ce­ras i myc­ket li­ten mängd. Dof­ten är frisk, läc­kert fruk­tig med ho­nungsto­ner. Sma­ken har fin sy­ra, li­ten smö­rig­het, mi­ne­ral­to­ner och läs­kan­de fruk­tig ef­ter­smak. Cirka­pris 650 kr. Svens­ka mark­na­den får en myc­ket li­ten al­lo­ke­ring av Ing­le­nooks ef­ter­trak­ta­de vi­ner, men Ru­bi­con, Ca­ber­net och Blan­ca­neaux finns att pri­va­tim­por­te­ra via le­ve­ran­tö­ren, www.ward­wi­ne.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.