Nya la­gen öpp­nar för fler bo­stä­der

BULLERLAG: Re­ge­ring­en ser nu över hur myc­ket bul­ler från in­du­stri­er som ska tillå­tas vid bo­stä­der. Det kan åter­uppli­va pla­ner­na för 600 bo­stä­der på söd­ra åstran­den.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Ma­til­da Carl­ström 010-471 50 10 ∙ ma­til­da.carlstrom@hn.se

I när­ma­re tio år har verk­sam­hets­bul­ler, i syn­ner­het från var­vet, stått i vägen för pla­ner­na på att byg­ga om­kring 600 bo­stä­der på söd­ra åstran­den. Nu väcks nytt hopp för bo­stads­byg­gan­det, när re­ge­ring­en ser över reg­ler­na.

– En så­dan för­änd­ring skul­le in­ne­bä­ra att de­talj­pla­nen för om­rå­det kan återupptas. Det är väl­digt vik­tigt för att kun­na bin­da ihop cent­rum med stran­den, och gö­ra om in­du­stri­om­rå­det till ett bo­stads­om­rå­de, sä­ger Fal­ken­bergs kom­mun­råd Ma­ri-lou­i­se Wer­ners­son (C).

RE­GE­RING­EN HAR GETT Bo­ver­ket i uppdrag att ut­vär­de­ra och läg­ga för­slag på om det finns be­hov av att hö­ja rikt­vär­den för hur bull­rigt det får va­ra vid en bo­stads­fa­sad från in­du­stri­verk­sam­het.

– Att re­gel­ver­ket gör skill­nad på tra­fik- re­spek­ti­ve verk­sam­hets­bul­ler be­kym­rar. Det krång­lar till det för kom­mu­ner och ak­tö­rer som vill byg­ga, sä­ger bo­stads- och di­gi­ta­li­se­rings­mi­nis­ter Pe­ter Eriks­son (MP).

FRÅ­GAN HAR HAM­NAT i fo­kus då re­ge­ring­en i vec­kan fått bac­ka för Al­li­an­sens och riks­da­gens krav på höj­da rik­vär­den för tra­fik­bul­ler vid bo­stä­der. En ny lag som hö­jer grän­sen för hur myc­ket tra­fik­bul­ler som får fö­re­kom­ma trä­der i kraft 1 ju­li. Syf­tet med höj­ning­en är att un­der­lät­ta byg­get av fler bo­stä­der.

– Det var in­te är själv­klart för oss i re­ge­ring­en. I viss ut­sträck­ning kan det va­ra rik­tigt, men det finns även rap­por­ter som vi­sar att det in­te ger spe­ci­ellt myc­ket ef­fekt på bo­stads­byg­gan­det, sä­ger bo­stad­s­och di­gi­ta­li­se­rings­mi­nis­ter Pe­ter Eriks­son (MP).

OLA JO­HANS­SON, BO­STADS­PO­LI­TISK ta­les­per­son för Cen­ter­par­ti­et, har dri­vit frå­gan om att hö­ja rikt­vär­de­na för tra­fik­bul­ler och tän­ker nu fort­sät­ta med verk­sam­hets­bull­ret.

– På sam­ma sätt som när vi fick en riks­dags­ma­jo­ri­tet att ge med sig när det gäl­ler tra­fik­bull­ret, så ska vi fort­sät­ta för att få dem att ar­be­ta med bull­ret från verk­sam­he­ter, sä­ger han.

Hå­kan Jo­hans­son är vd på Ekäng­en­grup­pen och de­lä­ga­re till det bo­lag som äger in­du­stri­mar­ken på söd­ra åstran­den. De vill sat­sa på ett bo­stads­om­rå­de, men som lä­get ser ut just nu in­vän­tar de fort­fa­ran­de be­sked om vad de får och in­te får gö­ra.

–Jag tror att det skul­le va­ra en fan­tas­tisk till­gång för Fal­ken­berg att kopp­la ihop cent­rum med stran­den. Nu mås­te vi in­vän­ta be­sked om vad full­mäk­ti­ge vill se be­ro­en­de på reg­ler­na om bul­ler­ni­vå­er­na, sä­ger han.

Den 30 no­vem­ber pre­sen­te­rar Bo­ver­ket sitt för­slag som kom­mer att lig­ga till grund för ett be­slut.

”Att re­gel­ver­ket gör skill­nad på tra­fik­re­spek­ti­ve verk­sam­hets­bul­ler be­kym­rar. Det krång­lar till det för kom­mu­ner och ak­tö­rer som vill byg­ga”

PE­TER ERIKS­SON (MP bo­stads- och di­gi­ta­li­se­rings­mi­nis­ter

Bild: OLA FOLKESSON/ARKIV

VÄL­KOM­NAR UT­RED­NING­EN. ”Det är väl­digt vik­tigt för att kun­na bin­da ihop cent­rum med stran­den, och gö­ra om in­du­stri­om­rå­det till ett bo­stads­om­rå­de”, sä­ger Fal­ken­bergs kom­mun­råd Ma­ri-lou­i­se Wer­ners­son (C).

OM­RÅ­DE MED PO­TEN­TI­AL. ”Många vill se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.