Stopp på Lä­jeskli­ni­ken

Skäl­ling­e­går­den ser fram emot en or­dent­lig upp­fräsch­ning. Över tre mil­jo­ner kro­nor blir till­gäng­li­ga om allt går som för­e­ning­en vill. – Vi hop­pas kun­na bör­ja re­dan i höst, sä­ger för­e­ning­ens ord­fö­ran­de To­ny Nils­son.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Simon Carls­son 010-471 53 27 ∙ simon.carls­son@hn.se

Vård­cen­tra­len Lä­jeskli­ni­ken får un­der tre må­na­der sä­ga nej till nya pa­ti­en­ter. Sam­ti­digt ska kli­ni­ken skic­ka in hand­lings­pla­ner till Re­gi­on Halland om åt­gär­der för att kun­na ta emot al­la som vill lis­ta sig hos dem.

De gråa kök­s­luc­kor­na och den små­pric­ki­ga ta­pe­ten vitt­nar om att det var ett tag se­dan som kö­ket frä­scha­des upp.

– Jag har fak­tiskt ing­et år som jag kan sä­ga att då är den se­nas­te re­no­ve­ring­en gjord, men jag gis­sar på bör­jan av 70-ta­let, sä­ger Skäl­ling­e­går­dens ord­fö­ran­de To­ny Nils­son.

NU KAN DET dock va­ra dags. På tis­dag vän­tas kom­mun­full­mäk­ti­ge

”Det är så­pass då­lig luft där ne­re att folk med ast­ma har pro­blem att an­das, så det är väl­digt hög pri­o­ri­tet på det”

god­kän­na sin del in­ve­ste­rings­bi­dra­get, ef­ter det är Bo­ver­kets del en ren for­ma­li­tet. To­talt sett hand­lar det om drygt 3,3 mil­jo­ner kro­nor där för­e­ning­en själ­va be­hö­ver lö­sa 15 pro­cent, nå­got som re­dan är klart.

– Det är vik­tigt att näm­na att vi ald­rig ha­de kun­nat gö­ra nå­got av det här ut­an Sp­ar­banks­stif­tel­sens stöd. Vi har re­dan fått bi­drags­stöd från dem och tack va­re dem har vi vår del, sä­ger To­ny Nils­son.

SP­AR­BANKS­STIF­TEL­SENS peng­ar har till viss del an­vänts till att må­la om i sto­ra och lil­la sa­len. Men om kom­mun­full­mäk­ti­ge sä­ger ja blir det tal om be­tyd­ligt stör­re förändringar.

– Kö­ket är ab­so­lut förs­ta pri­o­ri­tet, men vi ska ock­så fixa till he­la käl­la­ren så Skyt­te­för­e­ning­en får bätt­re för­ut­sätt­ning­ar. Det är så­pass då­lig luft där ne­re att folk med ast­ma har pro­blem att an­das, så det är väl­digt hög pri­o­ri­tet på det, sä­ger Nils­son.

VENTILATIONEN I STORT är en tung post i re­no­ve­rings­ar­be­tet och bud­ge­te­ras till närm­re en halv mil­jon kro­nor. Utö­ver det ska hör­s­ling­or in­stal­le­ras och även en hiss så att rull­stols­bur­na kan ta sig till käl­lar­plan.

– Men vi kom­mer in­te gö­ra all­ting på en gång, vi är trots allt en ide­ell sty­rel­se som kom­mer att le­da ar­be­tet.

To­ny Nils­son hop­pas att re­no­ve­ring­en kan le­da till fler ut­hyr­ning­ar och i för­läng­ning­en mer in­täk­ter för för­e­ning­en. Som det är i dag går Skäl­ling­e­går­den in­te runt på den verk­sam­het som är i lo­ka­len.

– Det är in­te me­ning­en att vi ska gö­ra vinst, men helst tjä­na li­te peng­ar så att vi kan la­ga sa­ker och un­der­hål­la fas­tig­he­ten. Det ha­de vart dröm­men.

PÅ UT­SI­DAN VILL för­e­ning­en i fram­ti­den snyg­ga till fram­si­dan med li­te lätt­sköt­ta sten­par­ti­er.

Dess­utom finns det en fun­de­ring på att byg­ga en al­tan på bak­si­dan, dit kvälls­so­lens strå­lar når. Med kyr­kan runt hör­net tror To­ny Nils­son att en sol­dränkt al­tan skul­le kun­na loc­ka fler att hål­la sin mot­tag­ning i Skäl­ling­e­går­den ef­ter vig­seln.

– Jag ha­de själv min mot­tag­ning här när jag gif­te mig och det var som att kli­va in i skug­gan när vi gick upp på trap­pan.

TO­NY NILS­SON ord­fö­ran­de Skäl­ling­e­går­den

NÖJD ORD­FÖ­RAN­DE. To­ny Nils­son vå­gar in­te fi­ra in­nan kom­mun­full­mäk­ti­ge

Bil­der: AN­NI­KA KARLBOM

klub­bat ige­nom be­slu­tet, men är för­sik­tigt op­ti­mis­tisk.

GAM­MALT KÖK. Kö­ket är bå­de föråld­rat och trångt, ing­et kyl­rum och en­dast en li­ten disk­ma­skin. ”De fles­ta ca­te­rar ma­ten när de hyr lo­ka­len”, sä­ger To­ny Nils­son.

DÅ­LIG LUFT. Skyt­te­för­e­ning­ens lo­ka­ler finns i käl­la­ren. Då­lig luft le­der till pro­blem för de som li­der av ast­ma.

PRI­O­RI­TET. Kö­ket och dess ut­rust­ning är av högs­ta pri­o­ri­tet när re­no­ve­ring­en in­leds.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.