Hopp för åstran­den

BULLERREGLER. En pres­sad bo­stads­mi­nis­ter är på god väg att bac­ka. Det kan ge Fal­ken­berg ett lyft.

Hallands Nyheter - - Ledare - Ma­ria Hal­des­ten 010-471 53 70 • ma­ria.hal­des­ten@hn.se

LE­DA­RE 1/4. Med han­den på start­knap­pen vän­tar de iv­rigt, fas­tig­hets­ä­ga­re och kom­mun­po­li­ti­ker. Än­nu ett centralt dröm­byg­ge tycks så nä­ra. I mån­dags för­kla­ra­de re­ge­ring­en att man bytt fot och går med på höj­da rikt­vär­den re­dan från 1 ju­li.

Änt­li­gen! ut­ro­pa­de Ola Jo­hans­son, bo­stads­po­li­tisk ta­les­per­son Cen­ter­par­ti­et, som länge dri­vit på i frå­gan.

– En av de störs­ta ut­ma­ning­ar­na vi har är att byg­ga mer. Då be­hö­ver det bli myc­ket lät­ta­re att byg­ga på fler om­rå­den, för­kla­ra­de han.

PRO­BLE­MET ÄR ATT mån­da­gens be­sked ba­ra gäl­ler tra­fik­bul­ler. Och det är ju in­te pro­ble­met just längs åstran­den.

– Men be­ske­det ökar för­hopp­ning­en om att vi ska kun­na kom­ma igång in­om en snar fram­tid, sä­ger Ma­ri-lou­i­se Wer­ners­son.

SÅ SENT SOM i feb­ru­a­ri väd­ja­de kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de till bo­stads­mi­nis­tern om att se över det ”ma­kab­ra” re­gel­ver­ket. Hon på­pe­ka­de då det orim­li­ga i olika reg­ler för tra­fik- re­spek­ti­ve verk­stads­bul­ler.

DEN LO­GI­KEN KAN verk­li­gen ifrå­ga­sät­tas. Den krång­lar ju till det för kom­mu­ner som Fal­ken­berg som vill byg­ga nytt och rus­ta upp i gam­la tris­ta om­rå­den.

För re­ge­ring­en har för­änd­ring­ar­na sut­tit hårt in­ne, trots att den haft en riks­dags­ma­jo­ri­tet emot sig. Häl­so­ris­ker med bul­ler är ett skäl. Ljud­stör­ning­ar kan va­ra stres­san­de. Med mo­dern och plat­san­pas­sad bygg­tek­nik mins­kar ris­ken för häl­so­på­ver­kan be­tyd­ligt. Det möj­lig­gör samex­istens mel­lan hamn­verk­sam­he­ten på ena si­dan ån och bo­stä­der på den and­ra.

ETT PAR TILLKÄNNAGIVANDE från en ma­jo­ri­tet i riks­da­gen och be­sked från en rad till­frå­ga­de ex­per­ter tog dock skruv. Och nu lo­var Pe­ter Eriks­son att även lå­ta se över verk­sam­hets­bull­ret.

Då åter­står ba­ra att hop­pas att den över­sy­nen in­te för­ha­las. För Fal­ken­bergs del är det in­te ba­ra ett be­ty­dan­de an­tal lä­gen­he­ter det hand­lar om ut­an ock­så en frå­ga om att bätt­re kun­na byg­ga ihop stad och strand på ett at­trak­tivt sätt.

Allt mås­te man dock in­te vän­ta med, vil­ket cent­ru­m­ut­veck­la­ren Hen­rik Ols­son på­pe­kar. Uppsnygg­ning av strand­pro­me­na­den bör dra igång så snabbt som möj­ligt.

Bätt­re be­lys­ning, sitt­vän­li­ga bän­kar och gär­na ett fik står på Fal­ken­ber­gar­nas öns­ke­lis­ta. Om nu in­te påsk­ha­ren hin­ner fixa det, var­för in­te en som­mar­gå­va? En li­ten café­båt be­hö­ver in­te va­ra mer kom­pli­ce­rad att läm­na plats för än en food­truck.

Bild: HÅ­KAN JO­HANS­SON

Till dess byg­gan­det blir verk­lig­het bör åstran­den ges ett an­sikts­lyft.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.