Gri­nigt om ny Var­bergs­sko­la

Hallands Nyheter - - Ledare - MA­RIA HAL­DES­TEN

LE­DA­RE 1/4. En ny sko­la, med eng­elsk in­rikt­ning, kan det va­ra nå­got för Var­berg? Tem­pe­ra­tu­ren på barn- och ut­bild­nings­nämn­dens svar är i ni­vå med ett påsk­dopp vid kall­bad­hu­set.

ME­DAN DEBATTEN OM vinst­tak och ve­ton mot frisko­lor ra­sar på riks­ni­vå, med al­li­an­sen mot re­ge­ring­en, kan det ibland up­pen­bar­li­gen bli ombytta roller när frå­gan når en kommun.

”Vi ser att Eng­els­ka sko­lan till­för en pe­da­go­gik som vi saknar. Och vi vet att många för­äld­rar ef­ter­frå­gar det­ta, sva­ra­de en so­ci­al­de­mo­kra­tisk kom­mun­sty­rel­se­ord­fö­ran­de i Skel­l­ef­teå ny­li­gen på frå­gan om en ny­e­ta­ble­ring. Han fick el­dun­der­stöd av par­ti­kam­ra­ter som nyk­tert kon­sta­te­ra­de att Skel­l­ef­teå är en del av värl­den, glo­ba­li­se­ring­en ett fak­tum och att en sko­la med eng­elsk­språ­kig pro­fil kan bi­dra till till­växt.

I Var­berg är det li­te an­nat ljud i skäl­lan.

– Vi är för val­fri­het men om Folku­ni­ver­si­te­tet star­tar så får vi fler plat­ser än sö­kan­de. Det får eko­no­mis­ka kon­se­kven­ser, sä­ger Mi­cael Åkes­son (M), bar­noch ut­bild­nings­nämn­dens ord­fö­ran­de.

EN BI­DRA­GAN­DE ORDSAK till det ky­li­ga sva­ret till Skol­in­spek­tio­nen är att fri­sko­lan, bort­sett från språ­k­in­rikt­ning­en, tän­ker sig att er­bju­da pro­gram som re­dan finns på kom­mu­nens gym­na­si­er.

Att frisko­lor kan kom­ma att kon­kur­re­ra om sam­ma ele­ver som kom­mu­na­la sko­lor hör dock spe­lets reg­ler. Det har tra­di­tio­nellt, in­te minst in­om just Mo­de­ra­ter­na, setts som en av för­de­lar­na med frisko­le­re­for­men.

KON­KUR­RENS SPORRAR TILL bätt­ring av ti­di­ga­re eta­ble­rad verk­sam­het och an­ses där­med bi­dra till ut­veck­ling. Och det kan väl en kommun med blågrönt sty­re i rim­lig­he­tens namn in­te va­ra emot?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.