Sat­sa på fler grö­na ut­bild­ning­ar

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

TVÅÅKER. I en på­gåen­de ut­red­ning hos Re­gi­on Halland un­der­sö­ker man nu om Re­gi­ons­fas­tig­he­ter ska ta över sköt­seln på en stor del av gröny­tor­na på bland an­nat Mun­ka­gårds­gym­na­si­et. I dag an­vänds des­sa gröny­tor på Mun­ka­gårds­sko­lan (in­klu­si­ve ra­bat­ter och träd) i un­der­vis­ning­en. Bå­de gymnasie-och vux­e­ne­le­ver tar, med hjälp av per­so­nal, hand om des­sa ytor. De gör dess­utom pro­jekt där de ri­tar eg­na ra­bat­ter, sten­sätt­ning­ar med me­ra.

PÅ MUNKAGÅRD FINNS för­ut­sätt­ning­ar för att sat­sa på fler ut­bild­ning­ar in­om de grö­na nä­ring­ar­na, in­te minst Träd­gård. Ar­bets­mark­na­den skri­ker ef­ter kun­nig per­so­nal, nå­got som sä­kert även Re­gi­ons­fas­tig­he­ter har märkt när det är dags att an­stäl­la fas­tig­hets­skö­ta­re el­ler sten­sät­ta­re.

VI ÖNS­KAR ATT det fanns ett mål hos Re­gi­on Halland att ut­veck­la Munkagård till nå­got mer än en gym­na­sie­sko­la. Ett ut­bild­nings­cent­rum med bå­de gym­na­si­e­ut­bild­ning och vi­da­re­ut­bild­ning­ar in­om de olika grö­na nä­ring­ar­na.

Blic­ka fram­åt och ut­veck­la istäl­let för att ut­re­da om det är bätt­re att läg­ga ut sköt­seln av gröny­tor på ent­re­pre­nad.

LRF Ung­do­men Halland

Bild: JENS MEYER/TT

VILL VÄXA. Vi öns­kar att det fanns ett mål hos Re­gi­on Halland att ut­veck­la Munkagård till nå­got mer än en gym­na­sie­sko­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.