Hög­re straff för våld­täkts­män!

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt - Em­me­lie

BROTT. Det se­nas­te året har jag hört myc­ket i me­di­er om våld­täk­ter mot kvin­nor på fes­ti­va­ler, grupp­våld­täk­ter och and­ra sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er. Våld­täkt har på se­na­re tid bli­vit ett all­var­ligt och ak­tu­ellt pro­blem.

I dag lig­ger straf­fet för våld­täkt på lägst två och högst sex år i fäng­el­se. Straf­fet för grov våld­täkt är fäng­el­se i lägst fy­ra och högst tio år. Sam­ma straff gäl­ler för till ex­em­pel stöld och sex­u­ellt tvång, vad sä­ger det om oss män­ni­skor?

Att sex­u­ellt ut­nytt­ja el­ler över­hu­vud­ta­get ta på nå­gons kropp ut­an off­rets tillå­tel­se, mås­te va­ra ett av de högst fridskrän­kan­de brott man kan be­gå. Våld­täkts­man­nen har ing­en re­spekt för kvin­nan el­ler hen­nes in­tegri­tet.

Mansnor­mer­na är star­ka och kvin­nor­na har en un­der­läg­sen roll i dagens sam­häl­le, det går ald­rig att för­ne­ka. Trots det­ta fak­tum ger det in­te män rät­ten att be­hand­la oss på ett ner­vär­de­ran­de sätt. Unga tje­jer i min ål­der und­vi­ker att läm­na sitt hus på kväl­len av räds­la för att de ska bli våld­tag­na av nå­gon okänd man. Så bör ing­en män­ni­ska kän­na!

Våld­täk­ter­na ökar för var­je år. Sam­häl­let in­ser in­te all­va­ret, vi mås­te dö­ma fler och hö­ja straf­fen för våld­täkt.

Bild: ERI­KA ARNADOTTIR

VAR­BERGS TINGS­RÄTT.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.