Fälld kas­tanj för­vå­nar

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

FAL­KEN­BERG. Man vill helst in­te tro si­na ögon! I den pryd­li­ga lil­la Gå­sa­torgspar­ken in­vid St Lau­ren­tii kyr­ka fanns ba­ra fy­ra vux­na vack­ra park­träd kvar ef­ter al­la ti­di­ga­re de­ci­me­ring­ar. En lind och tre kas­tan­jer. Se­dan någ­ra da­gar lig­ger än­då en av de fi­na kas­tan­jer­na fälld! Just när dess knop­par bör­jat sväl­la för sin vack­ra blom­ning fram­ö­ver. Vad är nu det­ta för ett sans­löst at­ten­tat på den re­dan så gle­sa par­ken! Det finns tyd­li­gen var­ken re­spekt el­ler nå­got an­nat nöd­vän­digt skydd för cent­rums lil­la träd­be­stånd el­ler för den de­len ej hel­ler för yt­ter­om­rå­de­nas bus­kar och mind­re träd­sam­ling­ar Det är för sorg­ligt!

På Grims­hol­men kun­de kom­mu­nen kraf­tigt böt­fäl­la för mas­sa­kern där, i cen­tral­or­ten kan man här­ja fritt ut­an vi­da­re sank­tio­ner. Var finns lo­gi­ken i mil­jö­hän­sy­nen här? Och vil­ka är de ano­ny­ma per­so­ner som all­tid be­stäm­mer över al­las vå­ra så vär­de­ful­la träd­till­gång­ar, men som ald­rig vå­gar trä­da fram och för­sö­ka ”för­kla­ra” sig! Med­bor­ga­re, gå ut och se vad man se­nast ställt till med och pro­te­ste­ra mot den okäns­lig­het och non­cha­lans som rå­der in­för allt vux­et grönt i vår bo­en­de­mil­jö! Det mås­te bli stopp nu för fort­satt van­da­li­se­ring av fris­ka, livsvik­ti­ga, mil­jö­ska­pan­de löv­träd. Vi har verk­li­gen in­te mer att för­lo­ra!

Hel­ge Vrå­gård

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.