Pres­sad kli­nik får and­rum

Hallands Nyheter - - Varberg - FRED­RIK LAR­S­SON 010-471 53 67 fred­rik.lar­s­son@hn.se

1 200 nya lis­ta­de pa­ti­en­ter på kort tid blev för myc­ket för pri­va­ta vård­cen­tra­len Lä­jeskli­ni­ken. Nu har Re­gi­on Halland god­känt de­ras be­gä­ran om ett till­fäl­ligt list­nings­stopp.

Ar­bets­bör­dan blev så stor för per­so­na­len att verk­sam­hets­chef Per Rep­fen­nig i bör­jan av mars be­slu­ta­de sig för att ne­ka pa­ti­en­ter som vil­le lis­ta sig.

Åt­gär­den vi­sa­de sig stri­da mot det vår­dav­tal som Lä­jeskli­ni­ken, med mot­tag­ning i Träslövslä­ge, har med Re­gi­on Halland.

I det av­ta­let står det föl­jan­de om list­ning: ”En vård­gi­va­re kan in­te av­vi­sa en pa­ti­ent som har gjort sitt val”

NU HAR i al­la fall Re­gi­on Halland gått med på ett till­fäl­ligt list­nings­stopp un­der tre må­na­der.

Den kraf­tigt öka­de list­ning­en till Lä­jeskli­ni­ken be­ror en­ligt Per Rep­fen­nig på att de of­fent­li­ga vård­cen­tra­ler­na i Var­berg in­te fun­ge­rar.

Un­der ti­den som list­nings­stop­pet på­går ska Lä­jeskli­ni­ken skic­ka in en hand­lings­plan till Re­gi­on Halland var­je må­nad.

Där ska det fram­gå vil­ka åt­gär­der kli­ni­ken gör för att kun­na ta emot al­la pa­ti­en­ter som vill lis­ta sig hos dem.

PER REP­FEN­NIG ÄR nöjd med att det till­fäl­li­ga list­nings­stop­pet är på plats. Han har fått ige­nom sitt öns­ke­mål.

– Nu får vi häm­ta an­dan ett tag, för till sist blir det pa­ti­en­to­sä­kert, ef­tersom nya som lis­tar sig hos oss är sju­ka och be­hö­ver tid, då för­sum­mar vi dem som re­dan är lis­ta­de.

– Vi får för­sö­ka kom­ma in med en hand­lings­plan trots att det egent­li­gen är re­gi­o­nalt driv­na vård­cen­tra­ler­na som in­te fun­ge­rar, sä­ger han.

Un­der må­na­der­na fram till som­ma­ren som Lä­jeskli­ni­ken häm­tar an­dan ska Re­gi­on Halland ar­be­ta med att för­bätt­ra si­na vård­cen­tra­ler i Var­bergs kommun.

Re­gi­o­nens vård­cen­tra­ler ska kom­ma in med hand­lings­pla­ner om hur de ska kom­ma till­rät­ta med si­tu­a­tio­nen där pa­ti­en­ter läm­nar och lis­tar om sig.

RE­GI­ON HAL­LANDS häl­so- och sjuk­vårds­di­rek­tör Ha­leh Lin­dqvist po­äng­te­rar att Lä­jeskli­ni­ken in­te får ne­ka pa­ti­en­ter som är akut sju­ka un­der list­nings­stop­pet.

Vad som räk­nas som ett akut sjuk­doms­till­stånd är en me­di­cinsk be­döm­ning vid var­je en­skilt fall.

– Nu stäl­ler vi krav med hand­lings­pla­ner, vi gör det för pa­ti­en­ter­nas skull, för nu ska vi få ord­ning på vå­ra vård­cen­tra­ler sä­ger Ha­leh Lin­dqvist. Kan det bli ett per­ma­nent list­nings­stopp för Lä­jeskli­ni­ken?

– Nej, ab­so­lut in­te.

”Nu får vi häm­ta an­dan ett tag, för till sist blir det pa­ti­en­to­sä­kert, ef­tersom nya som lis­tar sig hos oss är sju­ka och be­hö­ver tid, då för­sum­mar vi dem som re­dan är lis­ta­de”

PER REP­FEN­NIG

verk­sam­hets­chef Lä­jeskli­ni­ken

Bild: AN­NI­KA KARLBOM/ARKIV

HÄM­TAR AN­DAN. Per Rep­fen­nig, verk­sam­hets­chef för Lä­jeskli­ni­ken, har fått ige­nom sitt öns­ke­mål om ett till­fäl­ligt list­nings­stopp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.