Sö­der­tulls kök får fort­sät­ta la­ga ma­ten

Hallands Nyheter - - Varberg - MAR­TIN ERLANDSSON 010-471 53 40 mar­tin.erlandsson@hn.se

Al­la som oro­a­de sig för att Sö­der­tull ba­ra skul­le ser­ve­ra upp­värmd mat gjord i and­ra kök kan nu an­das ut. Til­lag­nings­kö­ket har räd­dats kvar.

När po­li­ti­ker­na var kri­tis­ka och mat­gäs­ter­na pro­te­ste­ra­de hit­ta­de ser­vice­för­valt­ning­en ett sätt att lå­ta Sö­der­tull be­hål­la sitt upp­skat­ta­de tillag­nings­kök.

– Vi fick en tyd­lig sig­nal från Ser­vice­nämn­den och opi­ni­o­nen mot en änd­ring hjälp­te till, sä­ger Kristi­an Hel­ges­son, som är till­för­ord­nad av­del­nings­chef, och syf­tar bland an­nat på den nam­nin­sam­ling som nämn­den tog del av i tors­dags.

FÖR­VALT­NING­ENS ur­sprungs­för­slag var att gö­ra Sö­der­tull till ett mot­tag­nings­kök när Trön­ninge sko­la öpp­nar till hös­ten, med ka­pa­ci­tet att la­ga mat även till and­ra kom­mu­na­la verk­sam­he­ter.

– Att be­hål­la Sö­der­tull som tillag­nings­kök in­ne­bär in­te nå­gon mer­kost­nad för kom­mu­nen jäm­fört med i dag, men att en po­ten­ti­ell be­spa­ring går om in­tet. Pla­nen är att fort­sät­ta mins­ka an­ta­let por­tio­ner, till 200–250 styc­ken per dag, för då be­hö­ver vi in­te upp­gra­de­ra köks­ut­rust­ning­en, fort­sät­ter Kristi­an Hel­ges­son.

EN AN­NAN FÖR­DEL med minsk­ning­en är att det då blir fär­re trans­por­ter, som ris­ke­rar att or­sa­ka kö­bild­ning ef­tersom det är trångt vid par­ke­ring­en ut­an­för vård­cen­tra­len Väst­ra vall.

– Tan­ken är att Sö­der­tull fort­sät­ter att le­ve­re­ra mat till ex­em­pel­vis Apel­vik­s­höjds dag­cen­tral, men att nå­got an­nat kök tar över någ­ra för­sko­lor, pre­cis som när An­kar­sko­lan tog över Al­mers sko­la från Sö­der­tull, sä­ger Hel­ges­son och fort­sät­ter:

– Vi kom­mer att gö­ra flera så­da­na förändringar i Var­berg fram­ö­ver, men in­te ta bort nå­got tillag­nings­kök.

”Ja, det var po­si­tivt och vi tror att nam­nin­sam­ling­en hjälp­te till. Jag har ätit här re­gel­bun­det i ung­e­fär 1,5 år och tyc­ker för­stås att det är en för­del att ma­ten är ny­la­gad”.

DEN­NIS GRENHEDEN

EN AV SÖ­DER­TULLS mat­gäs­ter, som skrev un­der pro­test­lis­tan mot en änd­ring, är 78-åri­ge Den­nis Grenheden. Han och de and­ra fick ny­li­gen det gla­da be­ske­det att ma­ten även i fort­sätt­ning­en ska la­gas på plats.

– Ja, det var po­si­tivt och vi tror att nam­nin­sam­ling­en hjälp­te till. Jag har ätit här re­gel­bun­det i ung­e­fär 1,5 år och tyc­ker för­stås att det är en för­del att ma­ten är ny­la­gad, sä­ger Den­nis.

Ser­vice­för­valt­ning­en har kvar upp­dra­get från nämn­den att un­der­sö­ka om Sö­der­tulls kök i fram­ti­den kan dri­vas i privat regi.

Bild: MAR­TIN ERLANDSSON

BLIR KVAR. Sö­der­tulls kök fort­sät­ter med egen tillag­ning, men mins­kar an­ta­let por­tio­ner som skic­kas till för­sko­lor i Var­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.