Kvin­na hit­ta­des i vatt­net vid Skar­pe Nord

Hallands Nyheter - - Varberg - SIMON CARLS­SON 010-471 53 27 simon.carls­son@hn.se PÄR LIN­DQVIST 010-471 54 39 par.lin­dqvist@hn.se

Ett drunk­nings­dra­ma ut­spe­la­de sig vid strand­pro­me­na­den på fre­dags­för­mid­da­gen.

Kloc­kan 11.20 på fre­da­gen lar­ma­des SOS om en att en kvin­na hit­tat en per­son i när­he­ten av bryg­gan vid Skar­pe Nord i Var­berg.

Sjör­ädd­ning­en kopp­la­des in till­sam­mans med rädd­nings­tjäns­ten i Var­berg och lots­båt i Var­berg.

KVIN­NAN SOM HIT­TA­DE per­so­nen val­de att hop­pa ner i vatt­net för att få upp kvin­nan på land.

I sam­band med det an­län­de am­bu­lans på plats och tog hand om de bå­da kvin­nor­na.

– Hon som hop­pa­de i är ned­kyld och choc­kad. Den and­ra per­so­nen vet vi in­te alls hur det är med el­ler hur länge hon le­gat i vatt­net, sa Lars Nils­son, as­si­ste­ran­de sjö­r­ädd­nings­le­da­re på Sjö­farts­ver­kets sjö och flyg­rädd­nings­cen­tral kort ef­ter att kvin­nan räd­dats upp ur vatt­net.

– HJÄRT- OCH lung­rädd­ning på­bör­ja­des på plats, di­rekt när hon kom upp ur vatt­net. Per­so­nen av­för­des se­dan till sjuk­hus, sä­ger rädd­nings­le­da­ren Andre­as Ås­berg.

En­ligt po­li­sens pressta­les­per­son Pe­ter Ad­lers­son var kvin­nans till­stånd kri­tiskt när hon för­des till sjuk­hus. Men li­te se­na­re gavs po­si­ti­va sig­na­ler.

– En patrull var i kon­takt med sjuk­hu­set och de sa ”att det ver­kar gå åt rätt håll med kvin­nan”, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.