Nu in­förs av­gif­ter på Hal­lands bad­strän­der

Hallands Nyheter - - Nyheter - NARMIT NOSSLANDER 010-471 50 10 re­dak­tio­nen@hn.se

Av­gif­ter och kläd­ko­der är årets sto­ra ny­het på bad­strän­der­na i Var­berg och Fal­ken­berg. – Det är naturligt att ut­nytt­ja na­tur­till­gång­ar­na för att för­bätt­ra eko­no­min, sä­ger Ran­ta Bi­lu­zik på Re­gi­on Halland.

Från den 1 ju­li i år är det in­te läng­re gra­tis att ba­da i Halland om du är över 20 år. Bå­de bo­en­de och tu­ris­ter be­hö­ver kö­pa ett års­kort el­ler be­ta­la en dags­av­gift (se fak­taru­tan).

– I Sve­ri­ge är det kanske ovan­ligt, men in­om EU ser vi en trend där na­tur­bad räk­nas till upp­le­vel­se­in­du­strin och då går det att ta be­talt, för­kla­rar Ran­ta Bi­lu­zik, vi­ka­ri­e­ran­de tjäns­te­man på Re­gi­on Hal­lands en­het för ut­veck­ling och till­växt.

Hon är för öv­rigt själv upp­vux­en i Al­ba­ni­en, som re­dan på 1980-ta­let in­för­de av­gif­ter på de fi­na strän­der­na i di­strik­tet Sa­ran­da, mitt emot den gre­kis­ka se­mesterön Kor­fu.

RE­GI­O­NEN RÄK­NAR LÅGT i sin bud­get och hop­pas att en tred­je­del av al­la 180 000 hallän­ning­ar i ål­dern 20–65 år kö­per ett års­kort för 200 kro­nor och att en fem­te­del av de 70 000 pen­sio­nä­rer­na kö­per ett för 100 kro­nor.

– Ja, då får vi in över 13 mil­jo­ner kro­nor ut­an att ens räk­na in al­la tu­ris­ter som tro­li­gen ba­ra kö­per ett vec­ko­pass. I and­ra län­der fö­re­kom­mer det en dif­fe­ren­ti­e­rad pris­sätt­ning där ut­länds­ka tu­ris­ter får be­ta­la mer än in­hems­ka och där de bo­fas­ta får än­nu mer ra­batt, men det tyck­te vi var krång­ligt nu det förs­ta året, sä­ger Bi­lu­zik.

Blir det in­te väl­digt svårt att kol­la att al­la har be­talt avgiften?

– Nja, vi tänk­te an­stäl­la kon­trol­lan­ter som tar en vän­da längs stran­den ett par gång­er per dag och då får fus­kar­na kö­pa ett års­kort för dub­belt pris. Ba­dar man re­gel­bun­det kan man in­te smi­ta un­dan.

Gäl­ler kra­vet även sur­fa­re?

– Det får bli en tolk­nings­frå­ga. So­lar de ef­teråt bör de be­ta­la.

I sam­band med bad­kor­ten in­förs även en strik­ta­re po­li­cy vad gäl­ler kläd­sel. På Var­bergs väl­kän­da na­ken­bad får man in­te läng­re be­fin­na sig på­klädd och på öv­ri­ga strän­der blir det för­bud mot att so­la topless, ef­tersom allt fler in­vå­na­re stör sig på det be­te­en­det.

Det fanns även ett för­slag att män över 40 år in­te skul­le få gå med bar över­kropp om de var tyd­ligt över­vik­ti­ga. Till det räk­na­des ett BMI (Bo­dy Mass In­dex) på över 30, ex­em­pel­vis 100 kilo på 180 cen­ti­me­ter.

– För­sla­get rös­ta­des ned av po­li­ti­ker­na och det tyc­ker jag var bra, för ing­en tjä­nar på en så­dan viktra­sism. Al­la ska va­ra väl­kom­na att ba­da i Halland, oav­sett hur man ser ut. Ba­ra man be­ta­lar, sä­ger Ran­ta Bi­lu­zik till HN på te­le­fon.

Ingrid Ma­rie Wikén, som har ba­dat i Apel­vi­ken var­je sön­dag året runt se­dan hon som 15-åring blev in­lagd på Kust­sa­na­to­ri­et 1966, är klu­ven till de nya reg­ler­na.

– Jag tyc­ker att det ska va­ra gra­tis att ba­da, i al­la fall för oss varbergare. Men ”ull­ha­rar­na” kan gott läg­ga en slant. Sam­ti­digt är jag en so­li­da­risk per­son, så jag kom­mer att be­ta­la.

HAL­LANDS NY­HE­TER har fått 100 ex­em­plar från den förs­ta prov­tryck­ning­en av års­kor­ten och de de­lar vi ut i dag kloc­kan 09.30 vid re­dak­tio­nen i Var­berg (Öst­ra Lång­ga­tan 61, ba­kom Ica Kvan­tum). Först till kvarn gäl­ler och max två styc­ken per pre­nu­me­rant. Väl­kom­na!

Bild: MA­LIN ARNESSON/ARKIV

IN­TE GRA­TIS. Från den 1 ju­li kos­tar det tio kro­nor per dag el­ler 200 om året för att ba­da i ex­em­pel­vis Lil­la Apel­vi­ken (bil­den). Även tu­ris­ter ska be­ta­la.

Bild: MA­LIN GRÖNBORG/ARKIV

KAN SMI­TA UN­DAN. Sur­fa­re som in­te stan­nar på stran­den ef­teråt slip­per tro­li­gen ba­d­av­gif­ten även om kom­mu­nens kon­trol­lan­ter är i när­he­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.