Man döms för barn­våld­täkt

Hallands Nyheter - - Nyheter - BENJAMIN TROFF 010-471 51 27 bt@hn.se

Den 25-åri­ge man­nen stäm­de träff med en 13-årig flic­ka och för­måd­de hen­ne att ut­fö­ra oral­sex på ho­nom. Nu döms han till fäng­el­se för våld­täkt mot barn.

25-åring­en, som nu har hun­nit bli 28, fick kon­takt med flic­kan via det so­ci­a­la me­di­et Kik Mes­seng­er. De bör­ja­de chat­ta och så små­ning­om gled det mer och mer in på ”snus­ki­ga sa­ker”.

De träf­fa­des förs­ta gång­en på en skol­gård un­der hös­ten 2014. Ef­ter att ha småpra­tat li­te bör­ja­de de kys­sas och man­nen för­måd­de flic­kan att ta på hans köns­or­gan och ona­ne­ra åt ho­nom.

EF­TER HÄN­DEL­SEN CHATTADE de en­dast spo­ra­diskt, men i ja­nu­a­ri 2015 träf­fa­des de igen. Åter­i­gen kyss­tes de och hon ona­ne­ra­de åt ho­nom, men den här gång­en för­måd­de han hen­ne även att ut­fö­ra oral­sex på ho­nom.

En­ligt flic­kan ska man­nen ha sagt att han var 19 år. Han me­nar att han sa sin verk­li­ga ål­der, men att hon sa att hon var 15 år gam­mal.

EF­TER DEN AND­RA träf­fen fort­sat­te de skic­ka spo­ra­dis­ka med­de­lan­den. Han frå­ga­de vid ett till­fäl­le om hon vil­le träf­fas igen. Flic­kan ska då ha bli­vit arg och för­tyd­li­gat att hon var 13 år. Trots det skic­ka­de han yt­ter­li­ga­re med­de­lan­den där han bland an­nat frå­gar om hon vill ha sex. Han me­nar själv att han ba­ra skrev det för att re­tas.

Tings­rät­ten väl­jer att gå på flic­kans upp­gif­ter om att hon upp­gett sin ål­der, som har stärkts av vitt­nes­mål, och dö­mer man­nen för våld­täkt mot barn och sex­u­ellt ut­nytt­jan­de av barn.

Man­nen döms till fäng­el­se i två år och tre må­na­der. Dess­utom ska han be­ta­la ska­de­stånd till flic­kan på 150 000 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.