Fak­ta:

Fall i me­dia

Hallands Nyheter - - Nyheter -

I ok­to­ber 2016 döm­des en häst­pro­fil i Helsing­borgs tings­rätt till fäng­el­se i fem år för bland an­nat 70 fall av våld­täkt mot barn. * POLISANMÄLD: En elitträ­na­re i nord­väst­ra Skå­ne po­li­san­mäls i feb­ru­a­ri för att un­der flera år har för­gri­pit sig på flic­kor och unga kvin­nor. Han er­kän­ner att han haft en sex­u­ell re­la­tion med en min­derå­rig, men ut­red­ning­en läggs ner. Man­nen får ett nytt uppdrag i en an­nan klubb. * BLOGG: i no­vem­ber 2016 skri­ver ”Pon­ny­mam­man” om en man som har ma­ni­pu­le­rat och ut­nytt­jat flic­kor vid en rid­sko­la i Stock­holm. *

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.