Det­ta hän­der på söd­ra åstran­den

Hallands Nyheter - - Falkenberg - Ma­til­da.carlstrom@hn.se

Pla­ner på att rus­ta upp söd­ra åstran­den och strand­pro­me­na­den finns, men många an­ser att ut­veck­ling­en går för trögt.

Tan­kar om att snyg­ga upp söd­ra åstran­den och bätt­re ta till va­ra på dess lä­ge har fun­nits ned­skriv­na hos kom­mu­nen i åt­minsto­ne tio år.

2007 TOG KOM­MU­NEN fram en över­sikts­plan för om­rå­det. Där fö­reslås att de­len med te­gel­bru­ket och gam­la glas­fi­ber­fa­bri­ken på sikt ska an­vän­das för bo­stä­der, ser­vice och re­kre­a­tion. Det finns även en vil­ja att rus­ta upp gång- och cy­kel­strå­ket mel­lan cent­rum och Skrea strand och att ut­ö­ka små­båts­ham­nen.

Även kom­mu­nin­vå­nar­na vill

myc­ket med om­rå­det. När Hen­rik Ols­son, cent­ru­m­ut­veck­la­re, satt i glas­bu­ren på Råd­hustor­get i vint­ras fick han många för­slag.

– Många vill se syn­li­ga och kon­kre­ta åt­gär­der, och att det ska hän­da någon­ting NU, sä­ger Hen­rik Ols­son.

FÖR­SLA­GEN HAND­LAR OM mind­re åt­gär­der som man kan gö­ra me­dan man vän­tar på de stör­re bygg­na­tio­ner­na. I HN:S ar­ti­kel­se­ri­en Sta­den i cent­rum kom även lä­sa­re med för­slag på hur om­rå­det kan ut­veck­las. Vac­ker pro­me­nad med kafé­er, bän­kar, bätt­re be­lys­ning och att bin­da ihop cent­rum och stran­den var någ­ra av dem.

– De stör­re de­lar­na mås­te ibland få ta tid ef­tersom de på­ver­kar he­la Fal­ken­bergs fram­tids­för­ut­sätt­ning­ar, och hand­lar om läng­re pro- ces­ser som vi in­te kan rå på. Som till ex­em­pel la­gar om bul­ler­ni­vå­er. Men det finns en risk att man in­vän­tar den sto­ra pro­ces­sen och då hän­der ingen­ting på kort sikt, sä­ger Hen­rik Ols­son.

Han tror även att det fak­tum att an­sva­ret är ut­spritt på flera ak­tö­rer stäl­ler till det.

– Det be­hövs nå­gon som an­sva­rar för hel­he­ten i ett om­rå­de, för sam­ver­kan och di­a­lo­gen mel­lan olika par­ter, sä­ger han.

”Det be­hövs nå­gon som an­sva­rar för hel­he­ten i ett om­rå­de, för sam­ver­kan och di­a­lo­gen mel­lan olika par­ter”

HEN­RIK OLS­SON cent­ru­m­ut­veck­la­re

UTÖ­VER DET STO­RA bo­stads­byg­get på Bac­chus är en del mind­re åt­gär­der på gång re­dan nu. Strand­pro­me­na­den ska få hän­vis­nings­skyl­tar för att un­der­lät­ta för män­ni­skor att hit­ta och för att bin­da sam­man stads­de­lar­na på ett bätt­re sätt.

– För­hopp­ning­en är att des­sa ska va­ra up­pe in­nan tu­rist­sä­song­en drar igång, sä­ger Hen­rik Ols­son.

Un­der hös­ten och bör­jan av vin­tern har det byggts en över­gång på Halm­stads­vä­gen vid Tull­brons fäs­te.

Un­der vå­ren fort­sät­ter kom­mu­nens ar­be­te med strand­pro­me­na­den, och då främst sträc­kan mel­lan Tull­bron och Sö­der­bron.

– VI SKA läg­ga en ny drä­ne­ring där ef­tersom det är väl­digt blött. Vi ska även öpp­na upp li­te och gö­ra det lät­ta­re att gå där, sä­ger Lin­da Lar­s­son, kom­mu­nens ga­tu­chef.

Sly och låg ve­ge­ta­tion ska bort, och mar­ken ska jäm­nas ut med en­het­ligt grus. Strå­kets be­lys­ning ska bli bätt­re ef­tersom det i dag finns en del ar­ma­tu­rer som fun­ge­rar då­ligt el­ler in­te alls.

MA­TIL­DA CARL­STRÖM

Bild: HÅ­KAN JO­HANS­SON

syn­li­ga och kon­kre­ta åt­gär­der, och att det ska hän­da någon­ting NU”, sä­ger Hen­rik Ols­son, cent­ru­m­ut­veck­la­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.