Fak­ta: Den nya la­gen

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

* Rikt­vär­de­na för hur myc­ket tra­fik­bul­ler som får fö­re­kom­ma ut­an­för en bo­stads fa­sad höjs den 1 ju­li – från 55 till 60 de­ci­bel A ge­ne­rellt, och från 60 till 65 ut­an­för små bo­stä­der.

* En bo­stad räk­nas som li­ten upp till 35 kvadrat­me­ter.

* Re­gel­ver­ket gör skill­nad på tra­fik­re­spek­ti­ve verk­sam­hets­bul­ler.

* För verk­sam­hets­bul­ler gäl­ler i dag 50 de­ci­bel A dag­tid, 45 de­ci­bel A kvälls­tid och 40 de­ci­bel A nat­te­tid.

* 30 no­vem­ber pre­sen­te­rar Bo­ver­ket sitt för­slag om huruvi­da grän­sen även för verk­sam­hets­bul­ler ska hö­jas. En så­dan för­änd­ring skul­le kun­na in­ne­bä­ra fler bo­stä­der på söd­ra åstran­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.