Utre­da­ren: Så för­bätt­ras äldre­omsor­gen

Ut­red le­gi­ti­ma­tion för un­der­skö­ters­kor, sätt ett mål om ett be­grän­sat an­tal an­ställ­da per chef och in­för ett na­tio­nellt kun­skaps­cent­rum om äld­re och psy­kisk häl­sa. Så vill re­ge­ring­ens ut­re­da­re för­bätt­ra äldre­omsor­gen.

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

Allt fler svens­kar le­ver hög­re upp i åld­rar­na, vil­ket stäl­ler äldre­omsor­gen in­för sto­ra ut­ma­ning­ar. I två år har en ut­re­da­re på re­ge­ring­ens uppdrag ut­rett hur des­sa ska kun­na mö­tas samt hur kva­li­tet och ef­fek­ti­vi­tet ge­ne­rellt kan bli bätt­re. Ett kon­kret för­slag är att en le­gi­ti­ma­tion för un­der­skö­ters­kor ska ut­re­das.

–En le­gi­ti­me­ring skul­le syn­lig­gö­ra och stär­ka den pro­fes­sio­na­li­se­ring som är nöd­vän­dig i det här yr­ket. En un­der­skö­ters­ka har and­ras liv i si­na hän­der, sä­ger utre­da­ren Su­san­ne Rol­fner Su­van­to.

Re­ge­ring­en ser det som ”helt av­gö­ran­de” att un­der­skö­ters­keyr­kets sta­tus stärks, men lo­var in­te att le­gi­ti­ma­tion kom­mer att in­fö­ras.

– Om det ex­akt ska va­ra en le­gi­ti­ma­tion, det vill jag tit­ta vi­da­re på, sä­ger äldre­mi­nis­ter Åsa Reg­nér (S).

Fack­för­bun­det Kom­mu­nal väl­kom­nar ut­re­da­rens för­slag.

– Det är en stor och vik­tig dag för lan­dets al­la un­der­skö­ters­kor, och det är helt i lin­je med det som vår kon­gress har fat­tat be­slut om. Nu för­ut­sät­ter jag att re­ge­ring­en skynd­samt till­sät­ter en ut­red­ning för att ut­re­da de­tal­jer­na, sä­ger Kom­mu­nals ord­fö­ran­de To­bi­as Bau­din.

Utre­da­ren vill ock­så se ett na­tio­nellt mål för an­tal med­ar­be­ta­re per chef. Ing­en ex­akt siff­ra fö­reslås, men 25–30 per­so­ner nämns som ett rikt­mär­ke.

Pla­nen sträc­ker sig till år 2034. Be­ty­der det att vi får vän­ta 17 år in­nan det blir bätt­re?

– Nej ing­en ska vän­ta till 2034. Det är så lång tid det tar att kun­na mä­ta ef­fek­ter av olika för­slag. Men lång­sik­tig­he­ten bör­jar nu, sä­ger Su­san­ne Rol­fner Su­van­to. (TT)

FO­TO: TT/ARKIV

Äldre­mi­nis­ter Åsa Reg­nér (S) och utre­da­ren Su­san­ne Rol­fner Su­van­to.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.