Ål­ders­be­döm­ning­ar i full gång

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

MIGRATION. In­om kort vän­tas de förs­ta sva­ren från de me­di­cins­ka ål­ders­be­döm­ning­ar­na som ut­förs i Rätts­me­di­ci­nal­ver­kets regi. De ska av­gö­ra om asyl­sö­kan­de är un­der el­ler över 18 år.

– Vi har pre­cis kom­mit igång, sä­ger Ann Lem­ne, ut­veck­lings­chef vid Rätts­me­di­ci­nal­ver­ket. I år kan upp till 14 000 be­döm­ning­ar bli ak­tu­el­la. I un­der­sök­ning­en be­döms den asyl­sö­kan­des ål­der med hjälp av två me­to­der: dels en mag­net­ka­me­ra­un­der­sök­ning av knä­le­den, dels en rönt­gen­un­der­sök­ning av vis­dom­stän­der­na. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.