Spel­mark­na­den ri­tas om

Sta­ten vill ta till­ba­ka kon­trol­len – ut­red­ning fö­re­slår li­cen­ser och en rim­lig spelskatt

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

Den svens­ka spel­mark­na­den ska öpp­nas upp och spel­bo­lag loc­kas ”hem” från plat­ser som Mal­ta med li­cen­ser och en spelskatt på en rim­lig ni­vå, 18 pro­cent. Spe­la­re som sat­sar i bo­lag ut­an li­cens ris­ke­rar en skat­te­smäll, en­ligt för­slag från ut­red­ning­en som vill ri­ta om mark­na­den.

– Sta­ten har för­lo­rat kon­trol­len över spel­mark­na­den. I prak­ti­ken följs in­te svensk lag av ak­tö­rer som ver­kar här och det är helt oac­cep­ta­belt, sä­ger ci­vilmi­nis­ter Ar­da­lan She­ka­ra­bi (S).

Han kal­lar den så kal­la­de spel­li­cens­ut­red­ning­en för en av de ”svå­ras­te” som gjorts un­der hans tid som mi­nis­ter. För­sla­gen ska ge sta­ten öka­de möj­lig­he­ter att få in skatt, age­ra mot spel­miss­bruk och ge kon­su­men­ter­na ett bätt­re skydd.

– Ge­nom­för vi ut­red­ning­ens för­slag får vi en lag­stift­ning som mås­te föl­jas av de ak­tö­rer som får li­cens att be­dri­va verk­sam­het gente­mot svens­ka kon­su­men­ter. Och vi får verk­tyg att hål­la ute dem som in­te har li­cens, sä­ger She­ka­ra­bi som har stöd i riks­da­gen av Al­li­an­sen för att gö­ra verk­lig­het av för­sla­gen.

Olof La­vesson är mo­de­rat ord­fö­ran­de i riks­da­gens kul­turut­skott, där spel­frå­gor han­te­ras. Han och She­ka­ra­bi har sik­tet in­ställt på att riks­da­gen fö­re va­let näs­ta år ska fat­ta be­slu­ten som be­hövs för att en ny spel­re­gle­ring ska kom­ma på plats, möj­li­gen till 2019.

– Vi kom­mer att lig­ga på re­ge­ring­en, sä­ger La­vesson.

Spel­mo­no­po­let kom­mer att för­svin­na. I prak­ti­ken är det re­dan bor­ta ge­nom att så många bo­lag med sä­te utom­lands re­dan är myc­ket ak­ti­va via in­ter­net gente­mot svens­ka spe­la­re och utmanar Svens­ka Spel och ATG. I stäl­let in­rät­tas ett li­cens­sy­stem där al­la bo­lag får rät­tig­he­ter och skyl­dig­he­ter. Spel ut­an li­cens kri­mi­na­li­se­ras. Ut­red­ning­en fö­re­slår sträng­a­re på­följ­der, höga straffav­gif­ter för dem som bry­ter mot reg­ler och ett nytt spel­fusk­brott som tar sik­te på dem som fix­ar mat­cher.

– Det blir en lag som re­gle­rar all­ting, sä­ger utre­da­ren Hå­kan Hall­stedt.

Skat­ten på spelö­ver­skot­tet i bo­lag med li­cens i Sve­ri­ge fö­reslås bli 18 pro­cent. Även Svens­ka Spel ska be­ta­la skatt. De 18 pro­cen­ten kan jäm­fö­ras med 15 i Stor­bri­tan­ni­en och 20 i Dan­mark. An­ord­na­re av spel för all­män­nyt­ti­ga än­da­mål och lot­te­ri­er ska in­te be­skat­tas. Spe­la­re som sat­sar hos bo­lag ut­an li­cens ska få vins­ten be­skat­tad som in­komst av ka­pi­tal, de som spe­lar i bo­lag med li­cens slip­per skatt.

Den stat­li­ga spelut­red­ning­en möts med op­ti­mism av spel­bo­la­gen.

– Vi kom­mer att få sam­ma spel­reg­ler och li­ka vill­kor, sä­ger Svens­ka Spels vd Lennart Käll.

Han saknar dä­re­mot nå­gon form av klas­si­fi­ce­ring av ris­ken i de olika spel­ty­per­na.

– Det är en väl­dig skill­nad i att spe­la på triss och att spe­la i ett nät­ka­si­no. Det är en helt an­nan risk att ut­veck­la miss­bruk och be­ro­en­de om man spe­lar nät­ka­si­no.

På spel­bo­la­get Bets­son, vars ope­ra­ti­va verk­sam­het är ba­se­rad på Mal­ta, tyc­ker man ge­ne­rellt att det är ett väl­ba­lan­se­rat för­slag.

Kom­mer ni att sö­ka en li­cens?

– Vi vå­gar in­te lo­va någon­ting för­rän vi har sett la­gen. Men det här för­sla­get tyc­ker vi är bra och vår am­bi­tion är att sö­ka li­cens, sä­ger kom­mu­ni­ka­tions­che­fen Pia Ro­sin.

Ol­le Lind­ström/tt Jo­han­nes Cle­ris/tt

Lars Lar­s­son/tt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.