Sä­po var­nar par­ti­er­na in­för näs­ta års val

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

Sä­po var­nar par­ti­er­na för in­filt­ra­tion, da­ta­in­trång och des­in­for­ma­tions­kam­pan­jer in­för va­let 2018.

– Det gäl­ler att va­ra på sin vakt, men in­te bli no­jig, sä­ger stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven (S).

Han ha­de i går bju­dit in par­ti­er­na till ett mö­te om ris­ker­na för att främ­man­de makt el­ler ut­länds­ka ak­tö­rer ska för­sö­ka på­ver­ka val­rö­rel­sen 2018.

Säpo­che­fen An­ders Thorn­berg re­dogjor­de för vil­ka ho­ten är och par­ti­er­na kan skyd­da sig mot dem. Ho­ten hand­lar bland an­nat om da­ta­in­trång, des­in­for­ma­tion och in­filt­ra­tion.

Löfven vill in­te spe­ku­le­ra i vil­ka län­der el­ler ak­tö­rer som har in­tres­se av att på­ver­ka val­rö­rel­sen. Ryss­land har dock känt sig träf­fat av Löfvens far­hå­gor och ut­ri­kesmi­nis­ter Sergej Lav­rov kal­la­de dem ny­li­gen för ”barns­li­ga”.

– Jag har ald­rig sagt att Ryss­land med hund­ra pro­cent sä­ker­het va­rit in­blan­dad i nå­got här, sä­ger Löfven.

Han vill hel­ler in­te spe­ku­le­ra i mo­tiv till att på­ver­ka den svens­ka val­rö­rel­sen. En­ligt par­ti­er­nas fö­re­trä­da­re på mö­tet så hand­lar ho­tet, en­ligt Sä­po, mer om för­sök att un­der­grä­va svens­kar­nas till­tro till de­mo­kra­tin än att få ett visst val­re­sul­tat.

– Det kan bå­de va­ra sta­ter och or­ga­ni­sa­tio­ner som in­te tyc­ker att de­mo­kra­ti är bäs­ta sät­tet att sty­ra ett sam­häl­le.

Ibland kan det dock fin­nas spe­ci­fi­ka syf­ten. Det har fun­nits miss­tan­kar om att falsk fak­ta medveten spri­dits in­för riks­da­gens be­slut om att in­gå ett värd­lands­av­tal med Na­to vå­ren 2016.

Sä­po gick på mö­tet in på vad par­ti­er ska tän­ka på när de re­kry­te­rar män­ni­skor.

Sä­po och po­li­sen kom­mer i maj ha en ge­nom­gång till­sam­mans med par­ti­er­nas sä­ker­hets­an­sva­ri­ga om bland an­nat den frå­gan, men även hur man skyd­dar sig mot da­ta­in­trång och hur man han­te­rar si­na mo­bil­te­le­fo­ner för att in­te bli hac­kad el­ler av­lyss­nad. (TT)

FO­TO: JESSICA GOW/TT

Stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven och vice stats­mi­nis­ter Isa­bel­la Löwin på en press­träff.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.