Kvin­nor­na ra­tar te­le­kom-job­ben

”Pro­gram­me­ring i grund­sko­lan får jät­tes­tor be­ty­del­se”

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

Trots ihär­di­ga för­sök från nya nät­verk och men­tor­pro­gram sö­ker in­te fler kvin­nor jobb in­om IT- och te­le­kom­bran­schen.

Kvin­nor­na har tvärtom bli­vit fär­re och an­de­len låg för­ra året på 28 pro­cent.

En­ligt An­ne–ma­rie Fransson, för­bunds­di­rek­tör på bransch­ och ar­bets­gi­var­or­ga­ni­sa­tio­nen IT­ och Te­le­kom­fö­re­ta­gen, har många unga kvin­nor en fel­ak­tig bild av bran­schen.

– Det finns nog många som tror att det ba­ra hand­lar om tek­nik och att man ba­ra sit­ter och pro­gram­me­rar he­la da­gar­na och så ser det nog ock­så ut på många ut­bild­ning­ar. I själ­va ver­ket hand­lar det i dag väl­digt myc­ket om

in­ter­ak­tion med kun­der och an­vän­da­re.

En­ligt sta­tisti­ken var an­de­len kvin­nor in­om bran­schen 32 pro­cent un­der he­la sista hal­van av för­ra de­cen­ni­et, men 2010 vände det ner­åt och de se­nas­te två åren har siff­ran va­rit 28 pro­cent. An­de­len kvinn­li­ga che­fer, ex­klu­si­ve vd, var 30 pro­cent 2016 och 15 pro­cent av bo­la­gen ha­de en kvin­na som vd.

IT­ och Te­le­kom­fö­re­ta­gens men­tor­pro­gram Wo­men­tor har som mål att an­de­len

kvin­nor in­om bran­schen ska va­ra 40 pro­cent se­nast 2025 och den en­da yr­kes­grup­pen som når dit i dag är pro­jekt­le­dar­na.

– När det gäl­ler att få fler tje­jer att sö­ka ut­bild­ning­ar­na tror jag att det mås­te bör­ja ti­digt. Om det ges till­fäl­le att tit­ta på pro­gram­me­ring re­dan i grund­sko­lan tror jag det får jät­tes­tor be­ty­del­se för många tje­jer som i dag in­te ens re­flek­te­rar över de här yr­ke­na, sä­ger An­ne–ma­rie Fransson.

Det finns flera nät­verk som ar­be­tar för att öka an­de­len kvin­nor. Till ex­em­pel 50/50­klub­ben som bil­da­des i Al­me­da­len 2014 när det vi­sa­de sig att pa­ne­ler­na som dis­ku­te­ra­de tek­nik­frå­gor ba­ra be­stod av män. På kvin­no­da­gen 8 mars i år star­ta­de re­kry­te­rings­fö­re­ta­get Wo­men Ahe­ad som en­bart mat­char kvin­nor mot ar­bets­gi­var­na. En av grun­dar­na, Pet­ra Laewen, häv­dar att mans­do­mi­nan­sen in­om IT och te­le­kom i sig skräm­mer många kvin­nor.

– När jag kon­tak­tar fö­re­ta­gen och frå­gar hur det fun­ge­rar med jäm­ställd­he­ten vi­sar det sig att näs­tan al­la be­hö­ver hjälp. Det är få som vet hur de ska job­ba för få fler kvin­nor att sö­ka sig till mans­do­mi­ne­ra­de bran­scher och det finns ett stort sug ef­ter kvinn­lig kom­pe­tens.

Björn Ewen­feldt/tt

FO­TO: JO­NAS EKSTRÖMER/TT

Få sö­ker. Trots ihär­di­ga för­sök från nya nät­verk och men­tor­pro­gram sö­ker in­te fler kvin­nor jobb in­om IT- och te­le­kom­bran­schen. Kvin­nor­na har tvärtom bli­vit fär­re och an­de­len låg för­ra året på 28 pro­cent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.