Fejkny­he­ter sät­ter stopp för april­skämt

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

Den förs­ta april bru­kar skäm­ten dug­ga tätt i tid­ning­ar­na. Men i år blir det mind­re av den va­ran. Flera me­di­er har slu­tat med april­skämt mot bak­grund av sprid­ning­en av fals­ka ny­he­ter.

Be­grep­pet ”fa­ke news”, fals­ka ny­he­ter, har va­rit i fo­kus se­dan det ame­ri­kans­ka va­let. Det hand­lar om allt från ryk­ten till kon­spi­ra­tions­te­o­ri­er och med­vet­na lögn­er som sprids i stor ska­la på nä­tet, of­ta i po­li­tiskt syf­te.

Som en följd väl­jer flera tid­ning­ar att stå över april­skäm­ten i år.

– I des­sa ti­der är det så väl­digt lätt att få snabb sprid­ning på di­rek­ta fel­ak­tig­he­ter och dum­he­ter. Vi står för rik­ti­ga ny­he­ter, så­dant som är fak­ta­kon­trol­le­rat och grans­kat. Jag vill in­te sät­ta mig i sam­ma båt som dem som pyss­lar med fej­ka­de ny­he­ter, så vi lå­ter bli, sä­ger Magnus Karls­son, chefre­dak­tör på Små­lands­pos­ten. Tror du in­te att era lä­sa­re kan se skill­nad mel­lan ett harm­löst april­skämt och fa­ke news?

– Jag tror att ma­jo­ri­te­ten av vå­ra lä­sa­re själv­klart ser skill­na­den. Sam­ti­digt finns många ex­em­pel på oer­hört kor­ka­de tex­ter som är up­pen­bart fel­ak­ti­ga men som folk tar på all­var än­då, sä­ger Magnus Karls­son.

Även bland and­ra Da­lar­nas Tid­ning­ar, Hall­pres­sen och Väs­ter­bot­tens­ku­ri­ren av­står från april­skämt.

Många tid­ning­ar står sam­ti­digt fast vid tra­di­tio­nen.

– Det gäl­ler att va­ra ex­tremt tyd­lig med vad det är man har gjort, så att det in­te lig­ger kvar och skval­par där­u­te. Att ut­veck­la pub­li­ce­ring­en, be­rät­ta om själ­va skäm­tet och ock­så tyd­ligt mar­ke­ra det i ex­em­pel­vis in­gres­sen, sä­ger An­na Gull­berg, chefre­dak­tör på Ge­f­le Dag­blad.

Syd­svens­kans chefre­dak­tör Pia Rehnquist tyc­ker in­te att kopp­ling­en mel­lan april­skämt och fa­ke news är själv­klar.

– Jag tror att ris­ken när det gäl­ler vår tro­vär­dig­het på sikt är mi­ni­mal när det gäl­ler just april­skämt, sä­ger hon.

An­ja Haglund/tt

FO­TO: TT/ARKIV

Flera tid­ning­ar slu­tar med april­skämt mot bak­grund av sprid­ning­en av fals­ka ny­he­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.