EU re­do för be­svär­lig brexit

Rådsord­fö­ran­den Do­nald Tusk: ”Till­räck­li­ga fram­steg” först – se­dan för­hand­ling­ar

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

Stor­bri­tan­ni­en mås­te först gå med på vill­kor för se­pa­ra­tio­nen från EU. Först där­ef­ter öpp­nas sam­ta­len om ett han­dels­av­tal, sä­ger rådsord­fö­ran­den Do­nald Tusk.

– Egent­li­gen hand­lar det­ta om att mi­ni­me­ra ska­dor­na, sä­ger han i sitt svar på den brit­tis­ka ut­trä­desan­sö­kan.

EU och Stor­bri­tan­ni­en mås­te först upp­nå ”till­räck­li­ga fram­steg” i se­pa­ra­tio­nen in­nan man kan på­bör­ja rik­ti­ga för­hand­ling­ar om ex­em­pel­vis fram­ti­da han­del, he­ter det i de rikt­lin­jer som Tusk nu lagt fram.

– Att in­le­da pa­ral­lel­la sam­tal om al­la äm­nen på en gång, som en del i Stor­bri­tan­ni­en har tänkt sig, kom­mer in­te på frå­ga, sä­ger Tusk på en press­kon­fe­rens i Saint Ju­li­an’s, Mal­ta.

– Först när, och om, vi har gjort be­ty­dan­de fram­steg kring läm­nan­det kan vi dis­ku­te­ra ram­verk för vår fram­ti­da re­la­tion.

Även Jo­seph Muscat, pre­ miär­mi­nis­ter i EU:S ord­fö­ran­de­land Mal­ta, del­tog vid press­kon­fe­ren­sen.

– Vi mås­te sä­ker­stäl­la att med­bor­ga­re in­te an­vänds som bric­kor i ett för­hand­lings­spel, sä­ger han.

Rikt­lin­jer­na är ett förs­ta pre­li­mi­närt svar på den an­sö­kan om ut­trä­de ur EU som Stor­bri­tan­ni­en över­läm­na­de i ons­dags.

Pro­ces­sen be­skrivs i fa­ser, se­pa­re­ra­de med ”lock and agree” – allt­så att man mås­te lå­sa en fas ge­nom att al­la sä­ger ja, in­nan man fort­sät­ter till näs­ta.

Uni­o­nen för­be­re­der sig up­pen­bar­li­gen på en be­svär­lig re­sa.

– De sam­tal som snart bör­jar kom­mer att bli svå­ra, kom­pli­ce­ra­de och ibland till och med kon­fron­ta­to­ris­ka. Det går in­te att kom­ma runt, sä­ger Tusk, men tilläg­ger:

– Ef­ter mer än 40 år i för­e­ning är vi skyl­di­ga varand­ra att gö­ra allt för att skils­mäs­san ska bli så smi­dig som möj­ligt.

I rikt­lin­jer­na för­kla­ras att man mås­te va­ra be­redd på att för­hand­ling­ar­na bra­kar sam­man. Le­da­mö­ter­na ska ock­så ta fram ett upp­lägg för en ”över­gångs­lös­ning” om sam­ta­len drar ut på ti­den över de två år som är den for­mel­la tids­fris­ten.

En vik­tig poäng är att Brys­sel in­si­ste­rar på att al­la gam­la reg­ler – om till ex­em­pel fri rör­lig­het – ska gäl­la un­der en even­tu­ell över­gångs­fas. Det kan bli ett bak­slag för Stor­bri­tan­ni­ens pre­miär­mi­nis­ter The­re­sa May, och sig­na­le­rar att det prak­tis­ka ut­trä­det kan rul­las bort­åt i ti­den ef­ter det tänk­ta mål­da­tu­met i slu­tet av mars 2019.

Rikt­lin­jer­na är dock pre­li­mi­nä­ra, och ska nu ut på re­miss till de åter­stå­en­de 27 med­lems­län­der­na. I Sve­ri­ge blir det i förs­ta hand Eu­mi­nis­ter Ann Lin­de och stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven som ska tyc­ka till.

De slut­gil­ti­ga för­hand­lings­di­rek­ti­ven, allt­så reg­ler för EU:S chefs­för­hand­la­re Michel Bar­ni­ers ar­be­te de kom­man­de åren, ska se­dan klub­bas vid ett ex­tra EUtopp­mö­te i slu­tet av april. Hen­rik Samu­els­son/tt

Gustav Sjö­holm/tt

FO­TO: RENE ROSSIGNAUD/AP

Går fram­ti­den till mö­tes. Rådsord­fö­ran­den Do­nald Tusk, (till väns­ter) och Jo­seph Muscat, pre­miär­mi­nis­ter i EU:S ord­fö­ran­de­land Mal­ta på en press­kon­fe­rens i Va­let­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.