Hon sör­jer si­na dö­da barn­barn

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■Ge­or­gia Jack­son, 72, bry­ter ihop av sorg ef­ter be­ske­det att hen­nes två barn­barn skju­tits till döds i om­rå­det South Sho­re i Chi­ca­go. Po­li­sen med­de­lar att flera per­so­ner dö­dats i och i när­he­ten av en re­stau­rang. Vål­det i sta­den har es­ka­le­rat un­der flera år och ök­ning­en i an­tal mord mel­lan 2015 och 2016 är den störs­ta på 60 år. 762 mord bok­för­des för­ra året, upp från 485 un­der 2015. Över 3 550 skott­loss­ning­ar no­te­ra­des i Chi­ca­go un­der 2016, upp från 2 426 året fö­re en­ligt AP. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.