I DAG

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■NOBEL. No­bel­pris­ta­ga­ren i lit­te­ra­tur Bob Dy­lan upp­trä­der på Wa­ter­front i Stock­holm.

■■KLÄDBYTE. Na­tur­skydds­för­e­ning­en ar­ran­ge­rar Sve­ri­ges störs­ta kläd­by­tar­dag i he­la lan­det.

■■UT­BILD­NING. Hög­sko­le­pro­vet skrivs i he­la lan­det.

■■PO­LI­TIK. Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas kyr­ko­vals­kon­fe­rens i Ty­lö­sand.

■■PO­LI­TIK. Ekots lör­dags­in­ter­vju med stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven, (S) sänds i P1.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.